Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Vanca (Gymnázium Jura Hronca); zástupca študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie