Slovenský jazyk a literatúra

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Dzúr, PhD; zástupca študentov: Mgr. Michal Zoller

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Spolugaranti: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie