Marketingová komunikácia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra marketingovej komunikácie

Rada študijného programu

Predseda: prof. Ing. Pavol Kita, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD., doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Andrej Csino, Creative & Strategy Director, Owner @CORE4 Advertising; zástupca študentov: Mgr. Michaela Kristofčáková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Ing. Pavol Kita, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD., doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie