Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: maďarský, slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra maďarského jazyka a literatúry

Rada študijného programu

Predseda: prof. István Lanstyák, CSc.
Členovia: prof. Klára Sándor, DSc., doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Henrietta Németh Takács, PhD., redaktorka online časopisu Körkép; zástupca študentov: Zsófia Csóka

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. István Lanstyák, CSc.
Spolugaranti: prof. Klára Sándor, DSc., doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie