Informačné štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra knižničnej a informačnej vedy

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Ing. Miriam Ondrišová, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Marta Dušková, PhD., CVTI SR; zástupca študentov: Mgr. Jakub Zábojník

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného porgramu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie