Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra klasickej a semitskej filológie

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Členovia: Mgr. Barbora Machajdíková, PhD., doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD., doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.; zástupca študentov: Bc. Alexandra Haneschová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Spolugaranti: Mgr. Barbora Machajdíková, PhD., doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie