Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: francúzsky, slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra romanistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Členovia: doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Silvia Rybárová, PhD.; zástupca študentov: Matúš Dubovský

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie