Estetika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filozofia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra estetiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.; zástupca študentov: Bc. Laura Berlanská

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Spolugaranti: prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie