Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archívnictva a muzeológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D., doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., doc. PhDr. Juraj Roháč, PhD.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Ministerstvo kultúry SR; zástupca študentov: Bc. Viktória Cehuľová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D., doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., doc. PhDr. Juraj Roháč, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie