Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský, arabský
Zabezpečujúce katedry: Katedra klasickej a semitskej filológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Členovia: doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Dušan Magdolen; zástupca študentov: Miroslava Dirgová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie