Slovenský jazyk

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Členovia: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Miloš Horváth, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Nicol Janočková, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV; zástupca študentov: Mgr. Michal Zoller

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie