Peter Tollarovič

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

email: peter.tollarovic@uniba.sk

miestnosť: G 414

telefón: +421 2 9013 2204

V roku 2016 absolvoval štúdium histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy potom absolvoval interné doktorandské štúdium. V roku 2020 obhájil dizertačnú prácu Peripetie básnickej tvorby P. G. Hlbinu a získal titul PhD. Školiteľom všetkých jeho kvalifikačných prác bol prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. V roku 2015 získal Cenu rektora UK za edičné spracovanie a knižné publikovanie raných básní Vojtecha Mihálika. Súbor vyšiel pod názvom Litánie loretánske a iné básne (2015). Taktiež získal Cenu rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Edične spracoval a vydal rané a dosiaľ nepublikované básne Miroslava Válka Drobnosť a iné básne (2017) a Domáca úloha (2018). Edične spracoval rané básne Viliama Turčányho, ktoré vyšli v súbore Dar (2018). Bol redaktorom literárnej prílohy Slovenských národných novín Orol tatranský. Je spoluautorom zborníka Spirituálne zlomky (2018) – zborník mladej literárnej vedy, ktorý vydala Univerzita Komenského. V roku 2023 mu vyšla monografia Pavol Gašparovič Hlbina a slovenská katolícka moderna. Publikuje a recenzuje pre Štandard, Katolícke noviny, Slovenské pohľady, a iné periodiká. Na Studia Academica Slovaca vedie kurzy zo slovenskej literatúry a slovenského jazyka pre cudzincov.