Jana Pekarovičová

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

email: jana.pekarovicova@uniba.sk

telefón: +421 2 9013 2211

miestnosť: G 416

 

riaditeľka letnej školy Studia Academica Slovaca

 • Štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovakistika – rusistika (1969 – 1974);
 • Rigorózna skúška (PhDr.): Didaktika slovenského jazyka. FiF UK (1981);
 • Dizertačná práca (PhD.): Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie na pozadí slovenčiny ako cudzieho jazyka. FiF UK (1999);
 • Habilitačná práca (docent): Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. FiF UK (2005).
 • Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka od r. 1989 ako odborná asistentka, od r. 2005 ako docentka pre vedný odbor: slovenský jazyk, špecializácia slovenčina ako cudzí jazyk
 • od 1976 pôsobí v rámci Studia Academica Slovaca (lektorka, prednášateľka na letnej škole slovenského jazyka a kultúry, vedecká tajomníčka, zástupkyňa riaditeľa)
 • od 2004 do roku 2023 riaditeľka Studia Academia Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, predsedníčka Vedeckého grémia SAS

 

Director of SAS Summer School

 • University studies: Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava; specialization Slovak – Russian studies (1969 – 1974);
 • Doctoral thesis (PhDr.): Didaktika slovenského jazyka (Didactics of Slovak Language). FiF UK (1981);
 • Dissertation thesis (PhD.): Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie na pozadí slovenčiny ako cudzieho jazyka (Linguodidactic Aspects of Professional Communication on the Background of Slovak as a Foreign Language). FiF UK (1999);
 • Inaugural dissertation (associate professor): Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (Slovak as a Foreign language - The Object of Applied Linguistics). FiF UK (2005).
 • Faculty of Arts, Comenius University, Department of Slovak Language: since 1989 a lecturer, since 2005 an associate professor of Slovak language, specialization Slovak as a foreign language
 • since 1976 participating in Studia Academica Slovaca (language teacher, lecturer in the Summer School of Slovak Language and Culture SAS, academic secretary, deputy director)
 • since 2004 to 2023 Director of Studia Academia Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language, Chairperson of the Academic Gremium SAS