Michaela Mošaťová

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

email: michaela.mosatova@uniba.sk

telefón: +421 2 9013 2208

miestnosť: G 412

 

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenčina – nemčina (1994 – 1999). V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium na Katedre slovenského jazyka FiF UK, kde pôsobila ako odborná asistentka v oblasti lexikológie, morfológie, fonetiky a fonológie, venuje sa jazykovej kultúre a výskumu bilingvizmu. Od roku 2006 je spoluautorkou dištančného vzdelávacieho kurzu Slovenčina ako cudzí jazyk (www.e-slovak.sk). Je spoluautorkou učebnice slovenčiny pre cudzincov Krížom-krážom (A1, A2,B1, B2), lektorkou kurzov slovenčiny ako cudzieho jazyka a od roku 2013 tútorkou elearningového kurzu.

She studied Slovak language and German Language at Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava (1994 - 1999). In 2010 she completed her PhD studies at the Department of Slovak Language, Faculty of Philosophy, Comenius University where she became an associate assistant focusing maily on lexicology, morphology, phonology and phonetics and also on language planing and bilingualism. She is one of the authors of the distance learning course Slovak as a Foreign Language (www.e-slovak.sk) and of the Slovak textbook for foreigners Krížom-krážom (A1, A2, B1, B2), she teaches Slovak courses for foreigners and since 2013 she is a tutor of elearning course.