Helena Ľos Ivoríková

Mgr. Helena Ľos Ivoríková

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk a literatúra  (1998 – 2003). Pôsobila na Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave ako odborná pracovníčka – lingvistka na oddelení Slovenského národného korpusu (2003 – 2013). Od roku 2014 je externou doktorandkou na Katedre slovenského jazyka FiF UK. Témou jej dizertačnej práce sú Lingvodidaktické aspekty kreativity (na pozadí slovenčiny ako cudzieho jazyka) – školiteľka: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. Od roku 2007 je spoluriešiteľkou grantovej úlohy MŠVVaŠ SR Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, kde participovala na tvorbe série učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka Krížom-krážom A1, A2, B1, B2 (2006 – 2014), cvičebnice Krížom-krážom A1+A2 (2015) a metodickej príručky Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018). Od roku 2007 je lektorkou metodických seminárov pre učiteľov z krajanských škôl, rovnako vedie semináre v rámci dvojsemestrálneho kurzu Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorý organizuje SAS. V rokoch 2013 – 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Belehradskej univerzite v Belehrade. Od roku 2018 bola externou a od roku 2019 je internou pracovníčkou SAS na pozícii: lektorka.  

Helena Ľos Ivoríková got her Master’s degree in the double major of Slavic Studies and Latin Language and Literature from the Faculty of Arts at the Comenius University in Bratislava (1998 – 2003). She worked as an expert in linguistics at the Department of the Slovak National Corpus of the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences (2003 – 2013). Since 2014, she has been working on her PhD. as an external student at the Department of Slovak Language and Literature at the Faculty of Arts at the Comenius University in Bratislava. Her thesis focuses on Linguodidactic Aspects of Creativity in the Context of Slovak as a Foreign Language with doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. as her thesis advisor. Since 2007, Helena Ľos Ivoríková is one of the collaborators on the Education Program of Slovak as a Foreign Language, a grant project of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, where she co-authored the series od textbooks for the teaching of Slovak as a Foreign Language Krížom-krážom A1, A2, B1, B2 (2006 – 2014), the corresponding exercise book Krížom-krážom A1+A2 (2015) and Methodological Manual / Teacher’s book Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018). Since 2007, Helena has also conducted methodological seminars for teachers of regional schools and she has also been giving seminars within the two-semester course of Didactics of Slovak as a Foreign Language organized by the Studia Academica Slovaca center. In 2013 – 2017 she was a lecturer of Slovak language and culture at the University of Belgrade. Since 2018 she has been a lecturer at the Studia Academica Slovaca center for the teaching of Slovak as a Foreign Language at the University of Arts of the Comenius University in Bratislava.