Vedecká činnosť

 

 

Zuzana Gažáková, Jaroslav Drobný (eds.) Arabic and Islamic Studies In Honour of Ján Pauliny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016  ISBN 978-80-223-4225-4

 

 

VEGA 1/0541/16

Členovia sekcie arabistiky Katedry klasickej a semitskej filológie sú riešiteľmi grantového projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR 1/0541/16 Obsahové a jazykové špecifiká vybraných arabských rukopisov, základných prameňov arabskej literatúry a historiografie

 

Revue svetovej literatúry 4/2014 venované arabským autorkám

 

Zuzana Gažáková - Ján Pauliny: Arabský jazyk a kultúra.

Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

 Publikácia bola vydaná vďaka podpore programu Cursus Innovati vzdelávacej nadácie Jána Husa.

 

– Medzinárodné projekty a granty

  - Comparative Oriental Manuscript Studies

 Sekcia arabistiky je riešiteľom medzinárodného vedeckého projektu European Science Foundation na roky 2009-2014: Comparative Oriental Manuscript Studies (COMSt), v rámci ktorého je Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. riešiteľom aj členom organizačnej komisie. Projekt je finančne podporovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja SR (APVV). Podrobnosti o tomto projekte:

http://www1.uni-hamburg.de/COMST/

 

HISTORICKÁ REVUE 2/2011

 Zamestnanci, absolventi a študenti sekcie arabistiky KKSF FiF UK pod vedením Mgr. Zuzany Gažákovej, PhD. zostavili monotematické číslo Historickej revue venované kultúre a dejinám arabského sveta.

Zoznam článkov:

- Predislamská Arábia (Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD.)
- Prorok Muhammad (Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD.)
- Štyria pravoverní kalifovia (Bc. Luboš Cmorej)
- Dobytie a arabizácia Egypta (Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.)
- Káhira – mesto tisícich minaretov (Bc. Miroslava Mlynková)
- Arabi na Iberskom polostrove (Mgr. Dagmar Summerová)
- Arabské písmo (Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.)
- Obrazy sveta. Arabská zemepisná literatúra (Mgr. Jaroslav Drobný)
- Strana ´Alího  (Doc. Attila Kovács, PhD. - Katedra religionistiky)
- Blízky východ a modernizácia (Bc. Katarína Kobzošová)
- Budovanie Suezského prieplavu (Mgr. Simona Pittnerová)
- Katolícky kňaz beduínskym náčelníkom (Bc. Mária Lacináková)
- Tajomstvo vodnej fajky (Bc. Pavol Majerčák)
- Štrnásť storočí arabskej civilizácie (Mgr. Jaroslav Drobný)

 

 

- Graecolatina et Orientalia

Od roku 1969 vydáva odbor arabistika v spoluprácii s odborom klasickej filológie zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Graecolatina et Orientalia. Doposiaľ vyšlo 30 zväzkov. V tejto ročenke publikovali naši pracovníci (prof. Drozdík, prof. Pauliny, dr. Gella a ďalší) svoje vedecké články. Pracovníci odboru okrem toho po roku 1965 publikovali svoje práce v ročenke SAV Asian and African Studies, vo vydavateľstve Veda a vo väčšine slovenských vydavateľstiev (vlastné knihy, články a preklady).

 

- Preklady slovenskej literatúry do arabského jazyka

Na základe dohovoru s egyptským spisovateľom Gamálom al-Ghítáním, ktorý je hlavným redaktorom egyptského  literárneho časopisu Achbár al-Adab, sa náš odbor podieľa na preklade slovenskej literatúry do arabského jazyka. V roku 2007 vyšiel na stránkach tohto časopisu preklad románu Mila Urbana: Za vyšným mlynom, ktorý do arabčiny preložil Mgr. Khalid el Biltagi, PhD. Ďalšie preklady venované modernej slovenskej  poviedke by mali byť publikované v apríli 2008.

 

- Preklady arabskej literatúry do slovenského jazyka

Revue svetovej literatúry 2/2009 venované modernej arabskej literatúre

Zamestnanci a študenti sekcie arabistiky v spolupráci s mladými slovenskými arabistami zostavili monotematické číslo časopisu Revue svetovej literatúry venované modernej arabskej literatúre. Takto prvýkrát sprístupnili slovenským čitateľom prehľadnú panorámu súčasného arabského literárneho diania. Časopis si možno  zakúpiť v kníhkupectve SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, Laurinská 2, 811 01 Bratislava alebo objednať priamo v redakcii (Redakcia Revue svetovej literatúry, Laurinská 2, 811 01, Bratislava, tel.: 02 544 34 916)               Obsah

 

Tisíc a jedna noc

(Ikar, Bratislava 2010, 7 zväzkov)

  V roku 2010 vydalo vydavateľstvo Ikar preklad monumentálnej zbierky arabských rozprávaní Tisíc a jedna noc, ktorý na základe tzv. Kalkatského rukopisu preložil do slovenčiny prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD.

 

Ibn Ishák: Život Muhammada, Posla Božieho

(Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2003.)

 Z arabského originálu Ibn Ishák: As-síra an-nabawíja vybral, preložil, úvodnú štúdiu a poznámky napísal prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. Kniha je nielen svedectvom o živote a účinkovaní Proroka Muhammada, ale aj dôležitým prameňom k pochopeniu duchovnej a spoločenskej atmosféry Arábie zač. 7. st.