Štúdium

Štúdium arabského jazyka je koncipované tak, aby boli absolventi v rámci možností čo najlepšie pripravení na budúcu profesiu. K prehĺbeniu odborných vedomostí slúžia zahraničné študijné pobyty a stáže, najmä v oblasti Blízkeho Východu. 

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Arabský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo  2. stupeň) sú schopní samostatnej práce v oblasti jazyka ( preklad, tlmočenie) a vedia sa dobre orientovať v kultúrnych historických a politických reáliách arabských krajín.

Kým bakalárske štúdium (1. stupeň) je zamerané osvojenie si základov jazyka potrebných pre čítanie novinárskych a publicistických textov a jazykovú komunikáciu, magisterské štúdium (2. stupeň) je zamerané na hlbšiu teoretickú orientáciu v jednotlivých jazykovedných, translatologických a literárnovedných disciplínach, ktoré umožnia absolventovi okrem samostatnej odbornej činnosti spolupracovať so špecialistami iných profesií v oblasti zahraničného obchodu, diplomacie, publicistiky, politológie, sociológie, religionistiky a všeobecnej kultúry.

Viacerí absolventi nášho odboru sa úspešne uplatnili v praxi  ako zamestnanci  Červeného  Kríža, mimovládnych organizácií, či na úradníckych pozíciách v OSN a na Ministerstvách zahraničných vecí a vnútra SR, vo vede, v médiách a pod.


Študijný poradca Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.
(konzultačné hod.: pondelok 16:00-17:00 hod.)