Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje doktorandské štúdium akreditované v študijnom odbore

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky.

V internej forme trvá 4 roky a v externej 5 rokov.

Podrobné informácie o možnostiach doktorandského štúdia získate
na internetovej stránke referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FiF UK.

 

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

Katedra žurnalistiky FiF UK vypisuje nasledujúce témy doktorandských prác so začiatkom v školskom roku 2019/2020:

 

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Miesto a poslanie rodinného obrázkového časopisu Slovenka v masmediálnom systéme Slovenskej republiky (1993 – 2023)

Place and mission of the family picture magazine Slovenka in the mass media system of the Slovak Republic (1993 – 2023)

 

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. 

Agentúrna žurnalistika v digitalizovanej spoločnosti

News Agency Journalism in digitized society

 

Ženy-novinárky v slovenských masových médiách (1995 – 2020)

Women Journalists in Slovak Mass Media (1995 – 2020)

 

Témy sú vypísané pre uchádzačov o externé doktorandské štúdium.