Doktorandské štúdium


Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje doktorandské štúdium akreditované v študijnom odbore

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky.

V internej forme trvá 4 roky a v externej 5 rokov.

Podrobné informácie o možnostiach doktorandského štúdia získate
na internetovej stránke referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FiF UK.

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

Katedra žurnalistiky FiF UK vypisuje nasledujúcu tému doktorandskej práce so začiatkom v školskom roku 2020/2021:

 

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. 

Nové médiá v kontexte dejinných zmien slovenskej spoločnosti

New Media in the Context of Historical Changes in Slovak Society

 

Téma je vypísaná pre interného doktoranda.