Štúdium

Študijný program: Žurnalistika

Stupeň štúdia: bakalársky

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)


Študijný program: Žurnalistika

Stupeň štúdia: magisterský

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)


V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr.


Študijný program: Teória a dejiny žurnalistiky

Stupeň štúdia: doktorandský

Forma štúdia: denné, externé

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky denná forma, 5 rokov externá forma

Udeľovaný akademický titul: PhD.