Fenomén

Fenomén 2024: Profesionalita a médiá

Vážení kolegovia, 

pozývame Vás na kolokviálnu konferenciu Fenomén 2024, ktorá sa bude konať 15. februára 2024 od 9.00 v m. 239 na Gondovej ulici 2. 
Prihlásiť sa môžete do 31. januára 2024 odoslaním prihlášky na e-mail rebrova9uniba.sk.

Organizačné informácie:

Konferenčný poplatok vo výške 40,- € je určený aktívnym účastníkom konferencie. V prípade spoluautorstva je konferenčný poplatok druhého a každého ďalšieho spoluautora 30,- €. Konferenčný poplatok treba uhradiť do 11. februára 2024 na číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100; VS: 105420. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. Prosíme aj o spätnú informáciu o uhradení poplatku na e-mailovú adresu: rebrova9@uniba.sk.

 

 


Fenomén je interdisciplinárna kolokviálna vedecká konferencia, ktorú každoročne uprostred februára organizuje katedra žurnalistiky.
Jej cieľom je prepojiť pohľady odborníkov z teórie a praxe na vybrané spoločenské fenomény. V roku 2019 sa diskusia sústredila na tému podoby súčasnej profesionálnej žurnalistiky a jej reflexie, v roku 2020 sme sa zamerali na fenomén komunity v mediálnom priestore. V rámci diskusií tak účastníci konferencie mohli na dané témy nazerať nielen zo žurnalistickej perspektívy, ale aj z pohľadov filozofických, antropologických, psychologických, komunikačných, lingvistických, právnických, sociologických, politologických, ekonomických, zahraničnopolitických, pedagogických, etických či estetických.
Diskusné podnety i závery kolokvia tvoria základ tematických monografií vydávaných pod názvom Fenomén. Autorský kolektív publikovaných štúdií je však širší než okruh účastníkov konferenčného kolokvia. Editori monografie navyše cielene vyhľadávajú tematicky zhodne zamerané seminárne alebo záverečné prace študentov katedry, aby tak umožnili aj nastupujúcej generácii mediálnych teoretikov i praktikov zapojiť sa do aktuálneho diskurzu daného fenoménu.