Fenomén

Vojna a médiá

BRATISLAVA, 9. február 2023

Deviateho februára sa konal piaty ročník interdisciplinárnej kolokviálnej vedeckej konferencie Fenomén 

„Fenomén má každý rok zaujímavé celospoločenské témy, výnimkou nie je ani piaty ročník, i keď, žiaľ, sa bude tentoraz venovať vojne,“ povedal na úvod konferencie profesor Marián Zouhar, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.   „Nie je možné spochybňovať, čo sa stalo, kto koho v rusko – ukrajinskom konflikte napadol“, pokračoval vedúci Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. Preto mal tento ročník názov Vojna a médiá a odborníci z viacerých mediálnych škôl a žurnalistiky  na Slovensku mohli na základe svojich interdisciplinárnych príspevkov na túto tému diskutovať. Práve diskusia totiž umožňuje najlepšie sformulovať závery, ako to zdôraznila Anna Sámelová, jedna z organizátoriek konferencie.

 Ako prvý vystúpil Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s príspevkom nazvaným Vojna na Ukrajine prostredníctvom internetového portálu denníka SME. Už po tejto prednáške zúčastnení diskutovali o podstatnej otázke, ako vlastne tento konflikt správne pomenovať, keďže vojnu voči Ukrajine vedie Rusko a Ukrajina sa len bráni. Lucia Virostková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK sa zamerala na tému Zločin a trest: postoje slovenských politikov k vyvodeniu spravodlivosti za vojnové zločiny, po nej vystúpil jej kolega z katedry Adam Solga s príspevkom O padlom hrdinovi, ktorý nepadol. Dezinformácie v čase vojny a ich nekritické preberanie etablovanými masmédiami. Tento príspevok sa zameral na osud trinástich obrancov Hadieho ostrova.  Bežný život v totalite bol názov štúdie, ktorú predniesla Terézia Rončáková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Hovorila o ľuďoch, ktorí vzdorovali totalite za socializmu. Ľubomír Bajaník z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK sa zameral na Argumentáciu mierom v čase vojny, porovnával obdobie Studenej vojny v rokoch 1982 až 1983 s vojnou na Ukrajine v rokoch 2022 až 2023. Ďalší príspevok sa zameral na informovanie o vojne v časoch, keď neexistoval internet. Bola to téma Petra Kubínyiho z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK a Jána Višňovského z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  nazvaná Ju-go-sla-vi-ja. Marcela Belianska z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK sa zamerala na Online front – informačná kríza a zbrane hybridnej vojny. Po nej prišiel na rad príspevok Patrika Kolenčíka a Zory Hudíkovej z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Audio on demand ako nový spôsob prijímania obsahu – benefity a riziká. Traja autori – Hedviga Tkáčová, Petra Polievková a Lukáš Švajlenin z Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravili tému Meme – postmoderný digitálny kód – a jeho pokusy hovoriť o vojne s humorom.  Anna Sámelová z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK sa venovala téme Vojna slovami v kontexte protipandemických opatrení a jej kolega Ján Hacek téme Nástroje novinára pri overovaní faktov počas ruskej agresie na Ukrajine.

Peter Kubínyi

Foto: autor


Fenomén je interdisciplinárna kolokviálna vedecká konferencia, ktorú každoročne uprostred februára organizuje katedra žurnalistiky.
Jej cieľom je prepojiť pohľady odborníkov z teórie a praxe na vybrané spoločenské fenomény. V roku 2019 sa diskusia sústredila na tému podoby súčasnej profesionálnej žurnalistiky a jej reflexie, v roku 2020 sme sa zamerali na fenomén komunity v mediálnom priestore. V rámci diskusií tak účastníci konferencie mohli na dané témy nazerať nielen zo žurnalistickej perspektívy, ale aj z pohľadov filozofických, antropologických, psychologických, komunikačných, lingvistických, právnických, sociologických, politologických, ekonomických, zahraničnopolitických, pedagogických, etických či estetických.
Diskusné podnety i závery kolokvia tvoria základ tematických monografií vydávaných pod názvom Fenomén. Autorský kolektív publikovaných štúdií je však širší než okruh účastníkov konferenčného kolokvia. Editori monografie navyše cielene vyhľadávajú tematicky zhodne zamerané seminárne alebo záverečné prace študentov katedry, aby tak umožnili aj nastupujúcej generácii mediálnych teoretikov i praktikov zapojiť sa do aktuálneho diskurzu daného fenoménu. 

 

V roku 2022 sa konala konferencia Fenomén s témou Kríza autorít.