Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Životopis

Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.

PRAX

01.02.2011–30.04.2014            
jazyková korektorka
Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 

01.01.2013–30.06.2013            
redaktorka
www.zonaona.sk

01.10.2013–28.02.2014             
projektová manažérka
www.mamtalent.sk (Ikar, a.s.)

06.10.2013–30.06.2017             
šéfredaktorka (od 01.01.2015 redaktorka)
NOXI, s.r.o.

01.04.2017–30.06.2017             
jazyková redaktorka
časopis kød

od 06.10.2013
redaktorka a korektorka
Ikar, PT Marenčin

od 01.09.2014                 
prekladateľka z anglického jazyka
NOXI, s.r.o.; Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov; Slovart; Ikar 

od 01.09.2013                  
lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka (výučba na letných školách, Erasmus+ kurzy)
Studia Academica Slovaca, centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

od 01.09.2017
odborná asistentka (od 01.09.2019 študijná poradkyňa)
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave

od 01.02.2018 do 30. 6. 2022
odborná asistentka (výučba doktorandského predmetu Rétorika v odbornom prednese)
Ústav cudzojazyčnej komunikácie, PraF UK v Bratislave                  

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA         

01.09.2008–31.08.2013 Mgr. 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava: slovenský jazyka a literatúra

01.09.2013–10.07.2017 PhD.     
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava: interné doktorandské štúdium na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy; program: slovenská literatúra (téma dizertačnej práce: Román J. C. Hronského v súvislostiach dedinskej témy)

01.09.2022 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent (odbor masmediálne štúdiá)

Kurzy

Seminár slovinského jazyka a kultúry: 06.07. – 16.07.2010; 04.07. – 15.07.2011

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka: 06.10.2017 - 22.06.2018

Effective teaching for internationalisation. A professional development course (Academic Years 2020-2022) (v rámci projektu Erasmus+ "IMPACT," No. 2019-1-SK01-KA203-060671.) 

Academic Writing for Publication course: 25.01.2021 - 04.02.2021 (v rámci projektu Erasmus+ "IMPACT," No. 2019-1-SK01-KA203-060671.) 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI         

Materinský jazyk:
slovenčina

Ďalšie jazyky:
angličtina  C2 (certifikát UNIcert III)
nemčina  A2
slovinčina A2
bulharčina, rumunčina, ruština, španielčina – základy

Vodičský preukaz AM, B1, B 

Stáž
Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce (02.03. 2012 – 12.04. 2012)

Vyznamenania a ocenenia          
Akademická pochvala rektora UK (15. 11. 2011)
Cena Ivana Kraska (prémia za rok 2017)

Členstvo v organizáciách
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.