Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety

Súčasný slovenský jazyk 1, 2 
Štylistika 1, 2, 3  
Kultúra v médiách
Semiotika médií
Sémantická interpretácia textu
Rétorika
Neverbálna komunikácia
Časopisecká tvorba 1, 2
Časopisecká tvorba (pre žurnalistov) 1, 2