Mgr. Martin Dorko, PhD. (študijný poradca)

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: streda 10.30 - 12.30

Klapka: 2370

Mgr. Martin Dorko, PhD.v rokoch 2004-2009 vyštudoval na FiF UK tlmočníctvo a prekladateľstvo v špecializácii taliansky jazyk a rumunský jazyk. Bezprostredne po zložení štátnych skúšok a obhajobe diplomovej práce bol prijatý na interné doktorandské štúdium v odbore 2.1.33. Všeobecná jazykoveda. Počas tohto obdobia si neustále dopĺňal vedomosti na rôznych zahraničných študijných pobytoch a stážach, pripravujúc sa tak zároveň na prekladateľskú a tlmočnícku prax. (2005 - Letný kurz rumunského jazyka, Iași; 2008 - semestrálny pobyt na Univerzite Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; 2008 - odborná stáž na zastupiteľskom úrade SR v Bukurešti organizovaná MZV SR, 2011 - Doktorandská škola na Bukureštskej Univerzite; 2012 - Letná lingvistická škola EugeniuCoșeriu, Cluj-Napoca.) V akademickom roku 2013/2014 mumiesto odborného asistenta v rámci Sekcie rumunského jazyka Katedry romanistiky FiF UK umožnilo získať úspešné výberové konanie a obhájená dizertačná prácu s názvom "Komparatívno-analytický pohľad na anglicizmy v súčasnej lexike rumunského a slovenského jazyka." Okrem pedagogických a výskumných aktivít na poli (nielen) rumunského jazyka sa profesionálne venuje aj tlmočeniu a prekladateľskej činnosti (je zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov MS SR), čím sa vypĺňa prirodzená a nevyhnutná potreba pedagóga čerpať pri edukačnom procese z vlastnej skúsenosti.

Vedie nasledujúce kurzy a semináre:

Jazykové cvičenia

Fonetika rumunského jazyka

Morfológia rumunského jazyka

Syntax rumunského jazyka

Lexikológia rumunského jazyka

Analýza a preklad odborného textu

Konzekutívne tlmočenie

Simultánne tlmočenie

Druhý románsky jazyk - rumunský