Zoznam prihlásených katedier, ústavov, inštitútov psychológie VŠ na MŠPD 2018

Česká republika

 1. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno 
 2. Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 3. Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 4. Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 5. Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 6. Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava
 7. Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Terezín
 8. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

 

 

Slovenská republika

 1. Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
 2. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 3. Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,  Univerzita Komenského v Bratislave
 4. Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 5. Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovskej univerzity v Prešove
 6. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 7. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
 8. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
 9. Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 10. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach