Organizácia MŠPD 2018 a časový harmonogram

Súťaž sa uskutoční v dvoch sekciách – bakalárskej a magisterskej (podľa súčasného ročníka štúdia psychológie autora/rov práce). V každej sekcii budú samostatne vyhlásené víťazné práce v rámci medzinárodnej a celoslovenskej súťaže ŠVOČ.

Katedra (ústav, inštitút, fakulta) môže prihlásiť len dve najlepšie práce (jednu do bakalárskej a jednu do magisterskej sekcie, alebo dve do bakalárskej, alebo dve do magisterskej sekcie). V prípade, keď súťažnú prácu vypracovali dvaja / viac autorov, účastníkom/čkou MŠPD 2018 môže byť len jeden z nich.


Parametre súťažných prác

MŠPD 2018 sa majú možnosť zúčastniť študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia psychológie so svojimi prácami v rozsahu 10 normostrán (vrátane obrázkov, tabuliek a literatúry. Prílohy sa do uvedeného rozsahu práce nezapočítavajú. (1 normostrana = 1800 znakov). Práca má mať štandardnú štruktúru odborného textu. Usmernenia k formátu príspevkov a prezentácií sú na web stránke KP FiF UK, pozri šablóna práce / príspevku.

Súčasťou práce je abstrakt v rozsahu maximálne 200 slov v českom / slovenskom jazyku a taktiež abstrakt v angličtine.

Súťažné práce musia byť odovzdané najneskôr do piatku 20. 4. 2018, a to v elektronickej verzii (vo formáte pdf a word) na adresu maria.bratskauniba.sk a zaslané v tlačenej verzii na adresu Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava.

Ústna prezentácia súťažnej práce je limitovaná časom 15 minút, pričom 10 minút pripadá na príspevok samotný a zvyšných 5 minút tvorí čas na diskusiu. Prosím pripravte si prezentáciu v formáte .ppt alebo prezi.


Časový harmonogram

  • Prihlásenie katedry do súťaže, vrátane nahlásenia kontaktnej osoby: do 31. 1. 2018
  • Nahlásenie počtu a mien súťažiacich + názvu práce: do 12:00 h piatku 20. 4. 2018
  • Zaslanie elektronickej verzie súťažných prác a odoslanie tlačenej verzie: do 20. 4. 2018
  • Zaslanie kníh, časopisov, zborníkov určených na ocenenie víťazov a aktívnych účastníkov: do 16. 5. 2018
  • Odovzdanie príspevku do zborníka z konferencie: do 18. 5. 2018
  • Konanie súťaže: 17. - 18. 5. 2018