Víťazi ŠVOČ 2018

Víťazi 19. ročníka - Celoslovenskej konferencie ŠVOČ 

17. – 18. 5. 2018 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  

Bakalárska sekcia

 

  1. miesto

Dominika Salajová: Aké sú typické vlastnosti vysokoškoláka, prokrastinátora?

Katedra psychológie, FiF Univerzita Komenského, Bratislava

 

2. miesto

Lucia Mericová: Vplyv programu redukcie stresu založenej na všímavosti (MBSR)

 na úroveň všímavosti a ruminácie

Katedra psychológie, FiF Univerzita Komenského, Bratislava

 

3. miesto

Magdaléna Bryndzová: Optimizmus, vnímaný stres, vyhorenie

a profesijná kvalita života

Katedra psychológie,  FF, Univerzita P. J. Šafárika, Košice


    

Magisterská sekcia

 

1. miesto

Nikola Gumanová: Mentálna anorexia – pohľad adolescentov

Katedra psychológie, PF, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Katarína Dančová: Vnímanie ochorenia ako moderátor vzťahu

 osobnostných charakteristík a kvality života

 Katedra psychologických vied, FSVZ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

2. miesto

Zuzana Semianová: Poruchy príjmu potravy v kontexte vzťahových väzieb

Katedra psychológie , FF, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava

 

3. miesto

Petra Kiripolská: Vnímanie výsmechu, emocionálne prežívanie

 a osobnosť závislých ľudí

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava


 

Víťazi 18. ročníka - Medzinárodnej konferencie ŠVOČ

17. – 18. 5. 2018 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Bakalárska sekcia

     1. miesto

Rozálie Nyirendová, Karolína Slezáková, Jáchym Vintr: Konformita chodců

na přechodu: terénní experiment

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova, Praha

2. miesto

Jiří Štipl, Miroslav Živnůstka, Petr Mutinský: Vztah narcizmu uživatelů sociální sítě Instagram s obsahem jejich příspěvků a reakcí na ně

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova, Praha

   3. miesto

Dominika Salajová: Aké sú typické vlastnosti vysokoškoláka, prokrastinátora?

Katedra psychológie, FiF Univerzita Komenského, Bratislava


  

Magisterská sekcia

1. miesto

Veronika Hasoňová: Migréna a její souvislost se stresem, depresí a úzkostí

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého, Olomouc

2. miesto

Anna Marie Rosická: Reverse-Correlating Mental Representations of Romani Faces: The Role of Implicit Prejudice

Katedra psychologie, FSS, Masarykova univerzita, Brno

3. miesto

Tereza Hartmannová: Potenciální faktory úspěšnosti či neúspěšnosti hubnutí

u obézních pacientů po bariatrické operaci

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého, Olomouc


   

Víťazi 18. ročníka - Medzinárodnej konferencie ŠVOČ

17. – 18. 5. 2018

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Ceny študentov

Bakalárska sekcia    

 

Jiří Štipl, Miroslav Živnůstka, Petr Mutinský: Vztah narcizmu uživatelů sociální sítě Instagram s obsahem jejich příspěvků a reakcí na ně

Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova, Praha

 

Dominika Salajová: Aké sú typické vlastnosti vysokoškoláka, prokrastinátora?

Katedra psychológie, FiF Univerzita Komenského, Bratislava

 

Magisterská sekcia 

 

Edita Chvojková: Child Puppet Loneliness Scale:

A new tool for loneliness assessment in young children

Katedra psychologie, FSS, Masarykova univerzita, Brno