Hodnotiace kritériá prác ŠVOČ na MŠPD 2018

Osobitne sa hodnotí písomná verzia práce a osobitne ústna prezentácia práce pred hodnotiacou komisiou, zloženou z jednotlivých zástupcov zúčastnených katedier psychológie. Celkový počet je 100 bodov, z toho je 50 bodov za písomnú verziu práce a 50 bodov za ústne prezentovanie práce.

 

Kritériá hodnotenia písomnej verzie práce

Šablóna práce  

Celkový počet bodov 0-50 pozostáva z hodnotenia týchto šiestich okruhov:

 

Kritériá hodnotenia písomnej verzie práce

Formulácia cieľov

Explicitné vyjadrenie výskumného problému. Teoretické ukotvenie tematického zamerania, šírka, úplnosť a kvalita spracovania teoretických prameňov k tematickému zameraniu, kritický prístup k literatúre, kvalita práce s odbornou (teoretickou, metodologickou a výskumnou problematikou, prípadne aj s otázkami praktickými a etickými) literatúrou, formulácia výskumných otázok, prípadne výskumných hypotéz.                                            
0-10 bodov

Použitá metodológia a metódy

Primeranosť výskumného dizajnu (kvalitatívny vs. kvantitatívny; komparačný, korelačný, vs. experimentálny) k stanoveným otázkam, operacionalizácia pojmov, voľba výskumných metód (nástroje získavania dát), výskumná vzorka – výber a náročnosť, vhodnosť použitých metód analýzy dát.                               
0-10 bodov

Kvalita spracovania a prezentovania výsledkov

Kvalita spracovania a prezentovania výsledkov – tabuľky, štatistiky, grafy, schémy, verbálny komentár.                                                                                           
0-10 bodov

Interpretácia výsledkov

Interpretácia výsledkov, diskusia s informáciami uvedenými v teoretickom zakotvení, reflexia limitov výskumu, závery práce, prípadne odporúčania.                          

0-10 bodov

Štruktúra práce

Súvis názvu práce s obsahom. Prepojenie cieľov výskumu s metódami, výsledkami a diskusiou. Jasná štruktúra práce.                                                                   
0-5 bodov

Formálny aspekt

Dodržanie citačnej normy, rozsah práce, prílohy, dizajn tabuliek, obrázkov, štylistika
0-5 bodov

 

Kritériá hodnotenia ústnej prezentácie práce

Celkový počet bodov 0-50 pozostáva z hodnotenia týchto piatich okruhov:

 

Kritériá hodnotenia ústnej prezentácie práce
Obsah prezentácie. Štruktúra, primeranosť a úplnosť informácií.0-20 bodov
Názornosť prezentácie. Prehľadnosť prezentácie, vhodnosť použitia pomôcok.0-5 bodov
Úroveň ústneho prejavu. Jazyková úroveň, zreteľnosť a tempo prejavu atď.0-10 bodov
Reakcie na otázky rámci diskusie. Vecnosť, primeranosť, úplnosť.0-10 bodov
Dodržanie časového limitu.

0-5 bodov