Pokyny pre príspevok do zborníka z konferencie

Akceptovanými jazykmi príspevku sú slovenský, český alebo anglický.

Organizátori konferencie si dovoľujú vyhradiť právo na odmietnutie príspevku alebo navrhnutie jeho úpravy pred publikovaním. Podmienkou účasti na konferencii je súhlas s publikovaním príspevku v zborníku z konferencie, ktorý je potrebné odovzdať pri registrácii v deň konferencie (tlačivo zverejníme). Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie formálnych aj obsahových pravidiel.

Článok prosíme vpísať do šablóny, ktorá je uvedená v prílohe. Maximálny akceptovaný rozsah príspevku do zborníka z konferencie je 12 normostrán.


Odporúčaná forma príspevku do zborníka

 • Názov príspevku / práce ŠVOČ
 • Meno autora/ov
 • Názov katedry / inštitútu / ústavu, fakulty a univerzity, mesto, štát
 • E-mailová adresa autora/ov
 • Abstrakt v slovenskom / českom a tiež anglickom jazyku (maximálne 200 slov) vrátane kľúčových slov v danom jazyku (max. 3-5 slov)
 • Úvod
 • Teoretické východiská (teoretické uvedenie do problematiky, počet podkapitol je ľubovoľný, v závere teoretických východísk prosíme uviesť cieľ a hypotézy)
 • Metóda (výskumný súbor, opis použitých metód a metodík , priebeh a realizácia výskumu)
 • Výsledky a diskusia
 • Záver (zhrnutie najdôležitejších poznatkov)
 • Literatúra (maximálne 20 citovaných zdrojov)

 

Článok musí byť písaný buď v prvej osobe množného čísla alebo v trpnom rode (pasíve).
Citácie, parafrázy, tabuľky, grafy, obrázky a zoznam bibliografických odkazov musia korešpondovať so šiestou edíciou manuálu APA a spĺňať základné pravidlá APA štýlu (pre bližšie info odporúčame pozrieť napr. tento link.