Pracovná psychológia (ŠZS - Mgr.)

01. Systém riadenia ľudských zdrojov v organizácii – modely, ciele, procesy, politiky, činnosti, nástroje.
02. Angažovanosť zamestnancov. Charakteristika, súvislosť s motiváciou, pracovnou spokojnosťou, organizacným záväzkom; spoločné znaky a odlišnosti voči iným pracovným postojom. acným záväzkom; spoločné znaky a odlišnosti voči iným pracovným postojom.
03. Angažovanosť zamestnancov. Psychologické modely (Kahn, Schaufeli), meranie, antecedenty, dôsledky.
04. Angažovanosť zamestnancov. Biznis modely (Gallup, AON Hewitt, Hay Group), meranie, antecedenty, dôsledky.
05. Rola personalistov/psychológov v systéme riadenia ľudských zdrojov, očakávania manažmentu.
06. Job Desription, Job Evaluation – formy, postupy, využitie v systéme riadenia ľudských zdrojov v organizácii.
07. Job Crafting – charakteristika, formy, stratégie, Job Demandes-Resources Model.
08. Kompetencie, kompetenčné modely a ich využitie v systéme riadenia ľudských zdrojov.
09. Validita a reliabilita výberových metód. Charakteristika, typy validity a realiability, vzťah medzi validitou a reliabilitou, ich vplyv na výsledok a efektivitu výberu zamestnancov.
10. Najpoužívanejšie metódy výberu zamestnancov, ich vzájomné porovnanie (výhody, nevýhody, validita, náklady, spravodlivosť).
11. Výberový rozhovor. Charakteristika, princípy, štruktúra, obsah, zručnosti. Výhody, nevýhody. Porovnanie s ostatnými metódami výberu (kritériá porovnania: prediktívna validita, náročnosť na prípravu, vyhodnotenie, čas, financie).
12. Behaviorálny rozhovor ako výberový metóda - charakteristika, princípy, výhody, nevýhody, odlišnosti oproti „bežnému“, výberovému rozhovoru.
13. Assessment centrum ako výberový nástroj, charakteristika, metódy v AC, princípy, využitie, výhody, nevýhody. Porovnanie s ostatnými metódami výberu (kritériá porovnania: prediktívna validita, náročnosť na prípravu, vyhodnotenie, čas, financie).
14. Socializácia nových zamestnancov – charakteristika, cieľ, obsah, „realistic job preview“, chyby organizácií pri socializácii zamestnancov.
15. Psychologická zmluva – charakteristika, vznik psychologickej zmluvy, transakčná, relačná psychologická zmluva. Porušenie psychologickej zmluvy, reakcie zamestnancov, prevencia zo strany organizácie.
16. Motivačné teórie zamerané na proces (napr. Adams, Vroom, Locke) a ich význam pre prácu s ľuďmi v organizácii.
17. Teória dizajnu práce (work design theory). Hlavné dimenzie. Čo podstatné priniesla do pracovnej psychológie? Možnosti a limity jej aplikácie v praxi.
18. Motivačné teórie zamerané na obsah (napr. Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland) a ich význam pre prácu s ľuďmi v organizácii.
19. Rozvoj a vzdelávanie ľudí v organizácii – ciele, funkcie, strategický rozmer, cyklus, etapy.
20. Teórie učenia, modely, štýly učenia, regulátory procesu učenia a transferu naučeného do organizačnej praxe a ich význam pre rozvoj ľudí v organizácii.
21. Identifikácia vzdelávacích a rozvojových potrieb zamestnancov – ciele, metódy, postupy, využitie výsledkov.
22. Hodnotenie efektívnosti vzdelávania (model Kirkpatrick), metódy, postupy, obmedzenia ich použitia v praxi.
23. 360° spätná väzba ako nástroj manažérskeho rozvoja. Charakteristika (čo je a čo nie je 360° spätná väzba), princíp fungovania (teórie), výhody, nevýhody využitia v praxi.
24. Model/fázy procesu implementácie 360° spätnej väzby v organizácii (príprava, zber dát a správy, spätná väzba, rozvoj).
25. Hodnotenie zamestnancov – ciele, podmienky (6) pre úspešné implementovanie systému Hodnotenia zamestnancov v organizácii, význam pre organizáciu, zamestnanca, manažéra.
26. Pracovné ciele – typy cieľov, stanovovanie pracovných a rozvojových cieľov, metodika SMART. Súvislosť s motivačnou teóriou stanovovania cieľov (Goal Setting; Locke).
27. Organizačný záväzok (organizational commitment). Faktory ovplyvňujúce jeho výskyt, súvislosť organizačného záväzku s pracovným správaním a výkonom (pozitívne, negatívne dôsledky).
28. Organizačná spravodlivosť. Súvislosť s motiváciou, postojmi a správaním zamestnancov. Popíšte jej 3 hlavné formy.
29. Organizačné občianstvo (OCB). Teórie, charakteristika, faktory ovplyvňujúce jeho výskyt, hlavné prejavy, význam OCB pre organizáciu.
30. Kontraproduktívne pracovné správanie (CWB). Charakteristika, faktory ovplyvňujúce jeho výskyt, hlavné prejavy, dôsledky CWB pre organizáciu.
31. Definícia a základné súvislosti marketingu, základné pojmy, ťažiskové aktivity, možnosti využitia psychológie.
32. Spotrebiteľské správanie: hlavné perspektívy a vplyvy naň.
33. Segmentácia spotrebiteľov, osobnosť, životný štýl, psychografia.
34. Javy súvisiace s prahom vnímania v trhu a reklame: podprahová reklama, využitie rozdielového prahu.
35. Javy súvisiace s vnímaním všeobecne: involvement, adaptácia, semiotika.
36. Pamäť a kognitívne učenie vo vzťahu k spotrebiteľovi: evokovaný set, zákonitosti, vedomosti spotrebiteľa.
37. Základné koncepcie postojov v psychológii a ich aplikácia v psychológii trhu.
38. Ovplyvnenie postojov, centrálna vs. periférna cesta, persuazívne stratégie, komunikácia.
39. Emocionalita a motivácia v trhovom správaní.
40. Rozhodovací proces zákazníka, hlavné fázy a ich význam, ponákupné zhodnotenie a s ním súvisiace javy.
41. Dopravná psychológia – predmet, ciele, úlohy, nehodovosť v cestnej doprave. Prioritné témy v dopravnej psychológii.
42. Správanie vodičov ako multidimenzionálny konštrukt. Model dopravnej kultúry a prostredia.
43. Správania vodičov: Model zručnosti a štýl šoférovania (Ellander).
44. Správanie vodičov: Teória aberantného správania (Reason).
45. Psychodiagnostické metódy v dopravnej psychológii. Validita, reliabilita, výhody, obmedzenia.
46. Riziko, rizikovosť, rizikové správanie vodičov – charakteristika, formy, prejavy. Faktory regulujúce rizikové správanie vodičov.
47. Agresivita a agresívne správanie v doprave. Teórie, prejavy, faktory regulujúce agresívne šoférovanie, prevencia.
48. Porušovanie noriem v cestnej doprave. Individuálna a normatívna perspektíva. Možnosti prevencie.
49. Mladí vodiči. Rizikové správanie mladých vodičov. Neurofyziologická perspektíva. Teória problémového správania. Vodiči seniori.
50. Preventívne stratégie v dopravnej psychológii. Koncept 4E.
51. Charakteristika vizuálnej gramotnosti, úrovne vizuálnej gramotnosti, vizuálne gramotný jednotlivec a jeho schopnosti.
52. Poznávanie ľudskej tváre, princípy vizuálneho zobrazovania, phí fenomén a jeho využitie, zlatý rez.
53. Tvorba prospektívneho profilu používateľa produktu, typológie spotrebiteľa, analýza hodnôt a životného štýlu.
54. Základné elementy vizuálnej gramatiky – bod, línia, tvar, kompozícia, možnosti ich zobrazovania a variabilita ich psychologického pôsobenia.
55. Model analýzy vizuálneho objektu vo vizuálnej komunikácii – percepcia, selekcia, vnímanie. Psycho-fyziologické a kognitívne aspekty vnímania vizuálneho objektu.
56. Uplatnenie princípov tvarovej psychológie v analýze a tvorbe vizuálnych zobrazení. Možnosti praktickej aplikácie uvedených princípov vo vizuálnej komunikácii.
57. Charakteristika vnímania farby. Súčasné modely farebného priestoru – NCS (Natural Colour System) charakteristika a využitie. Farebné vzorníky RAL, Pantone a ich použitie.
58. Využitie farebných podnetov v poradenstve, individuálny výber farieb. Frielingov test, HPM (Hans Peter Maier) Color Test, Luscherov test.
59. Znak a symbol v komunikácii. Charakteristiky ikona, znak, symbol. Prístupy k analýze ich významov. Semiotika obrazu.
60. Univerzálne princípy dizajnu. Pravidlá vizuálnej organizácie. Tvorba vizuálneho štýlu.