Klinická psychológia (ŠZS - Mgr.)

Otázky ŠZS (Mgr.) - Školská psychológia - AR 2019/2020

01. Predmet klinickej psychológie, jej postavenie v systéme psychologických vied, oblasti a užšie špecializácie KP.
02. Definície zdravia, kritéria normality a abnormality, súčasné diagnostické a klasifikačné systémy MKCH-10 a DSM-5.
03. Psychoanalýza S. Freuda, vývoj teórie motivácie, osobnosti a výklad vzniku rôznych prejavov psychopatológie.
04. Analytická psychológia C. G. Junga, prínos pre psychológiu vedomia, osobnosti a psychoterapiu.
05. Adlerova individuálna psychológia, chápanie motivácie a vývoja ega, prínos pre klinickú psychológiu
06. Súčasná psychodynamická psychológia (Ego psychológia, interpersonálna psychológia, Selfpsychológia).
07. Behaviorizmus - teoretické východiská behaviorálnej klinickej psychológie. Predstavitelia a spoločné znaky kognitívne-behaviorálnej psychológie.
08. Základné charakteristiky humanistického prístupu v KP, prínos C.R. Rogersa a F. Perlsa.
09. Existencialistické teórie v klinickej psychológii, hodnoty a motivačné sily podľa V. Frankla.
10. Etiológia psychických porúch - biologické a sociálne faktory.
11. Etiológia psychických porúch - psychotrauma, konflikt, frustrácia.
12. Etiológia psychických porúch - úzkosť, stres a interpersonálne vzťahy.
13. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v klinickej psychológii – ciele a metódy.
14. Etika v praxi (psychodiagnostika, psychoterapia) a výskume v klinickej psychológii.
15. Epidemiologický výskum psychických porúch – ciele a metódy.
16. Teoretické modely psychosomatiky (Freud, Alexander a i.), najčastejšie psychosomatické ochorenia.
17. Patopsychológia – najčastejšie postihnutia a ich klinické súvislosti.
18. Vymedzenie psychoterapie, základné pojmy a príbuzné odbory, charakteristika hlavných prúdov v psychoterapii.
19. Účinné faktory psychoterapie - terapeutická situácia, osobnosť terapeuta, osobnosť klienta
20. Účinné faktory psychoterapie - terapeutický vzťah.
21. Terapeutický proces - fázy terapie.
22. Skupinová psychoterapia - účinné faktory skupinovej psychoterapie.
23. Metódy klasickej psychoanalýzy S. Freuda.
24. Dynamická psychoterapia- práca s odporom, prenosom a protiprenosom.
25. Obranné mechanizmy, ich delenie a význam v procese dynamickej psychoterapie .
26. Východiská a metódy klasicke a kognitívne-behaviorálnej psychoterapie.
27. PCA C. Rogersa - nevyhnutné podmienky a terapeutické metódy práce s klientom.
28. Metódy existencialistickej psychoterapie a logoterapie.
29. Determinanty sexuálneho správania – biologické determinanty, pohlavná identita, sexuálna orientácia, sexuálne správanie, prežívanie sexuality, sexuálna norma.
30. Poruchy sexuálneho života – sexuálne dysfunkcie a sexuálne deviácie (parafílie) – charakteristika, psychodiagnostika, terapia.
31. Klinická psychológia vyššieho veku, psychické problémy a poruchy.
32. Psychodiagnostika v klinickej psychológii – charakteristika, predpoklady psychodiagnostickej činnosti, realizácia klinicko-psychologického vyšetrenia v praxi, psychologický nález.
33. Testy inteligencie v klinickej psychológii – jednodimenzionálne a komplexné testové metódy, ich charakteristika, konkrétne testové metódy a osobitosti ich použitia v praxi.
34. Testy jednotlivých psychických funkcií (pamäť, pozornosť, myslenie a exekutívne funkcie) v klinickej psychodiagnostike.
35. Diferenciálna diagnostika demencií - Alzheimerova demencia, Vaskulárna demencia, Frontotemporálna demencia. Diferenciálna diagnostika depresie a demencie.
36. Skríning kognitívnych funkcií - MoCA test, MMSE a iné testy.
37. Testy osobnosti – dotazníkové metódy, inventóriá používané v klinickopsychologickej diagnostike a projektívne techniky.
38. Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia.
39. Všeobecné princípy a ciele vývinovej diagnostiky, metódy vývinovej diagnostiky – skríningy a vývinové škály.
40. Neurovývinové poruchy – charakteristika, delenie, etiológia. Oneskorený vývin a poruchy intelektu – možnosti diagnostiky.
41. Poruchy motoriky, ADHD, ŠPU u detí. Charakteristika a možnosti diagnostiky.
42. Diagnostika rečového vývinu, OVR a NVR – vymedzenie, vývinové riziká. Diagnostika jednotlivých jazykových rovín a kognitívnych schopností.
43. Vyšetrenie intelektu v predškolskom a školskom období. IQ testy – S-B, WISC, SONR – teoretické východiská a špecifiká použitia.
44. Diagnostické prístupy k meraniu a hodnoteniu u detí – diagnostika na základe noriem, kritéria, dynamické hodnotenie, klinická diagnostika – teoretické východiska, uviesť príklad metódy, zhodnotenie výhod/nevýhod, vhodnosť použitia.
45. Vyšetrenie osobnosti a emocionality u detí a adolescentov. Základné princípy a metódy – objektívne, projektívne, hodnotiace škály a dotazníky. Špecifiká u detí.
46. Porucha autistického spektra – vymedzenie, etiológia, symptomatológia, diagnostika.
47. Úzkostné poruchy (neurózy) klasifikácia, symptomatológia, diagnostika
48. Poruchy osobnosti (psychopatie) klasifikácia, symptomatológia, diagnostika
49. Afektívne poruchy (depresie, bipolárne poruchy) klasifikácia, symptomatológia, diagnostika
50. Schizofrénie - klasifikácia, symptomatológia a diagnostika.
51. Závislosti od alkoholu a drog - typy, kritéria, možnosti terapie.
52. Poruchy príjmu potravy - etiológia, diagnostika, terapia.
53. Organicky podmienené psychické poruchy (epilepsie, demencie) - diagnostika a intervencie.
54. Praktické úlohy forenznej psychológie v rôznych aplikačných oblastiach.
55. Špecifiká forenznej psychodiagnostiky, štruktúra znaleckého posudku.
56. Štrukturálna teória, ego funkcie a ich význam v dynamickej psychoterapii.
57. Psychotická, hraničná a neurotická úroveň organizácie osobnosti – špecifiká prístupu v dynamickej psychoterapii.
58. Fázy dynamickej psychoterapie.
59. Úvodný rozhovor v dynamickej psychoterapii, úlohy a kompetencie terapeuta (A. Dührssen, H. Argelander, , P. Klimpl a i.).
60. Štrukturálne interview O. Kernberga v práci s hraničnými pacientmi.