Školská psychológia (ŠZS - Mgr.)

Otázky ŠZS (Mgr.) - Školská psychológia - AR 2019/2020
1Školská a pedagogická psychológa, ich postavenie v systéme psychologických vied, podobnosti a rozdiely. 
2História školskej psychológie a práce školského psychológa v školách a v školských zariadeniach na Slovensku a v zahraničí
3Identifikačno-diagnostická činnosť školského psychológa v škole, poznávanie osobnosti žiaka v školských podmienkach (interview, pozorovanie, dotazník, psychodiagnostické testy, sociometria, projektívne techniky).  
4Interview v práci školského psychológa – typy interview, stratégie riadenia interview s dôrazom na interview so žiakom, s učiteľom, s rodičmi a rodinnými príslušníkmi žiaka. 
5Školská zrelosť a spôsobilosť žiakov, možnosti ich diagnostikovania priamo v školských podmienkach, faktory školskej nespôsobilosti.  
6Sociálno-psychologické otázky školy, školská atmosféra, školská klíma, sociálne vzťahy v škole, vzťah učiteľ - žiak, žiak – žiak a ich diagnostika  
7Sociálne statusy a roly žiakov v triede, faktory ovplyvňujúce postavenie žiaka v triednom kolektíve, ich vplyv na školskú úspešnosť resp. neúspešnosť žiakov.  
8Identifikačno-diagnostická činnosť školského psychológa v škole s dôrazom na poznávanie rodiny a rodinného prostredia žiakov. (funkčná, dysfunkčná rodina a diagnostika štýlov rodinnej výchovy) 
9Činnosť školského psychológa v škole, konzultačné a poradenské aktivity - pri riešení problémov žiakov v učení. (diagnostika, prevencia)
10Činnosť školského psychológa v škole, konzultačné a poradenské aktivity - pri riešení problémov žiakov v správaní. (diagnostika, prevencia) 
11Psychologické koncepcie humanizácie školy (koncepcia terapeutická, behaviorálna, duševného zdravia, skupinovej dynamiky). 
12Preventívne aktivity v práci školského psychológa v škole.  
13Ratingové škály na sledovanie problémov žiakov v správaní (Achenbachova a Connersova rat. škála, Mezerova škála rizikového správania žiakov).  
14Práca školského psychológa pri profesionálnej orientácii a voľbe povolania žiakov, PROFTEENS.  
15Psychodiagnostika kognitívnych funkcií, testy zisťovania úrovne kognitívneho vývinu žiaka, individuálne a skupinové inteligenčné testy , testy pozornosti, pamäti, myslenia, tvorivosti určené pre deti školského veku. 
16Etika práce školského psychológa a jej špecifiká v školskom prostredí. 
17Motivácia a jej význam vo výchove a vzdelávaní. Teórie motivácie, vnútorná a vonkajšie motivácia vo výchovno–vzdelávacom procese.  
18Psychológia učenia sa. (charakteristika, formy učenia, teórie učenia) 
19Druhy, zákony a podmienky učenia. 
20Alternatívne školstvo, jeho základné vlastnosti, funkcie a znaky. Typy alternatívnych škôl, ich hlavné princípy, stratégie a metódy.  
21Tvorivosť a jej súčasné chápanie. (hlavné súčasti tvorivosti, činitele prejavenia tvorivosti) 
22Inteligencia a tvorivosť. Vzájomné vzťahy, spoločenské znaky a rozdiely. 
23Nadaní žiaci- charakteristiky, problémy, osobitosti. 
24Psychologické aspekty skúšania a hodnotenia učebných výkonov. 
25Psychológia školskej úspešnosti a neúspešnosti.
26Rodinná konštelácia a rodinná atmosféra. Hodnoty a modely v rodinách.  
27Analýza rodinnej konštelácie: model pološtruktrúrovaného interview, charakteristika, postup. 
28Analýza životného štýlu: techniky analýzy a konzultačno-poradenský proces. 
29Charakteristika detí podľa poradia narodenia. Chronologické poradie a psychologická pozícia. Vzťahy medzi súrodencami: charakteristika ich vplyvu na osobnosť, správanie a prežívanie. 
30Rodinné poradenstvo. Charakteristika systematického prístupu a obsahu poradenstva. 
31Rodičovstvo: charakteristika štýlov neefektívneho rodičovstva a ich vplyv na osobnosť, výkon a sociálnu interakciu detí.  
32Princípy efektívneho rodičovstva: charakteristika princípov a dôsledky ich uplatňovania. 
33Manažment triedy: charakteristika štýlov triedneho manažmentu a ich vplyvu na správanie a prežívanie žiakov.  
34Model riešenia problémov v správaní žiakov v škole: charakteristika, zásady. 
35Model efektívnej spolupráce školy a rodiny: schéma postupu pre školských psychológov. 
36Podstata intervencií: definície, druhy a charakteristika intervencií. 
37Chybné ciele správania a charakteristika jednotlivých druhov správania a kritérií ich diagnostikovania podľa Dreikursovej teórie.  
38Intervenčné a preventívne stratégie a techniky pri získavaní pozornosti.  
39Intervenčné a preventívne stratégie a techniky pri boji o moc.  
40Intervenčné a preventívne stratégie a techniky pri odplácaní sa/pomste. 
41Intervenčné a preventívne stratégie a techniky pri neadekvátnom správaní. 
42Odmeny a tresty vo výchove: charakteristika, druhy a dôsledky na osobnosť, správanie a prežívanie detí. Logické dôsledky: kritériá efektívneho využívania logických dôsledkov, kritériá odlišujúce logické dôsledky od trestov. 
43Technika nezabudnuteľných pozorovaní a jej aplikácia v praxi školského psychológa: charakteristika, možnosti použitia, typy kompenzácií, interpretácia, pravidlá. 
44Povzbudzovanie – dodávanie odvahy: charakteristika, intervencie. Reziliencia a posilňovanie osobnosti ako životná motivácia.
45Skupiny silných stránok: charakteristika, zásady, priebeh a dôsledky použitia psychoedukačného programu zameraného na žiakov základných a stredných škôl.