Poradenská psychológia (ŠZS - Mgr.)

ŠZS - Poradenská psychológia 2019/2020

1. Systém psychologického poradenstva na Slovensku - štátny, súkromný a neziskový sektor - vznik a súčasnosť, základné okruhy odbornej činnosti.
2. Zariadenia psychologického poradenstva v rezorte školstva (CPPPaP) - hlavné oblasti práce - organizačné, kvalifikačné a personálne podmienky, posledné legislatívne úpravy a ich implementácia do praxe (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).
3. Zariadenia psychologického poradenstva v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny (RPPS) - hlavné oblasti odbornej činnosti, organizačné, kvalifikačné a personálne podmienky.
4. Porovnajte odbornú činnosť poradenských psychológov/ičiek v CPPPaP a RPPS - podobnosti a rozdiely v problematike, v skupinách klientov/tiek, metódach a pod.
5. Dynamika poradenských situácií v mikro-, mezo- a makrosituáciách, charakteristiky poradenského procesu.
6. Popíšte možné pozitívne a negatívne aspekty využitia diagnostických prostriedkov v poradenskej práci s klientmi/kami.
7. Model motivácie k zmene (podľa J.O. Prochaska & C.C. DiClemente) - klient/ka v jednotlivých fázach behaviorálnej zmeny a úlohy poradcu/poradkyne.
8. Integratívny model poradenského procesu (podľa C.E. Hill) - východiská, štádiá, ciele a ťažkosti.
9. Fáza explorácie v poradenskom procese - východiská a ciele, spôsobilosti (zúčastnenosť a počúvanie, otázky, reflexia emócií, reflexia obsahu a parafrázovanie a i.).
10. Fáza vhľadu a akcie v poradenskom procese - východiská a ciele, spôsobilosti (výzva, interpretácia, sebaodhalenie, bezprostrednosť, priame vedenie a i.).
11. Základné faktory poradenského procesu (klient/tka, poradca/kyňa, premenné vzťahu) a externé podmienky (vonkajšie prostredie, jeho úloha a vplyv) - význam ich efektu.
12. Zlyhania a chyby poradcov ešte pred a na začiatku poradenského procesu a kroky ako sa im vyhnúť (podľa Schwartz & Flowers).
13. Poradenský vzťah - komponenty vzťahu, pracovné spojenectvo, odporučenia a možné zlyhania pri budovaní kvalitného vzťahu.
14. Úvodné stretnutie a rozhovor - očakávania na strane klienta/tky, poradcu/kyne, ciele intervencie, úlohy a riziká prvého sedenia.
15. Ukončenie poradenského procesu/vzťahu - podmienky a postupy, úlohy a zlyhania poradcu/poradkyne.
16. Etika psychologickej činnosti - zdroje etiky, všeobecne akceptované princípy etických štandardov, etický kódex formulovaný SPS pri SAV a SKP.
17. Hranice a duálne vzťahy (definícia, typy a dôsledky), význam a formy dotykov v psychologickom poradenstve.
18. Etické princípy, hodnoty a predpoklady (jadrové presvedčenia) poradcu/poradkyne a ich efekt v poradenskom procese.
19. Etické dilemy v procese psychologického poradenstva, v poradenskom vzťahu a postupy ich riešenia.
20. Informácie o klientoch/kách v poradenstve - zdroje a typy informácií, pravidlá spracovania, sprístupňovania, archivácie atď. (136/2014 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a 2016/679 - GDPR).
21. Supervízia v psychologickom poradenstve - funkcie, formy (výhody a nevýhody), modely.
22. Osobnosť supervízora - vlastnosti, roly, motívy a moc, supervízny vzťah, kvalifikácia.
23. Poradca/poradkyňa - odborné a osobnostné charakteristiky (schopnosť sebareflexie, otvorenosť voči chybám, empatia, nehodnotiaci prístup, humor a i.) a ich vplyv v poradenskom procese.
24. Úmysly poradcu/kyne v poradenskom procese - inventár intencií a ich charakteristika.
25. Ciele psychologického poradenstva - tradícia celoživotného vývinového (biodromálneho) prístupu na Slovensku, poradenská psychológia v medzinárodnom kontexte.
26. Psychohygiena poradcu/poradkyne, starostlivosť o seba, stratégie udržiavania osobnej pohody, podpora reziliencie a prevencia vyhorenia.
27. Tradície a prístupy k poradenstvu a poradenskému procesu v troch hlavných prúdoch psychologických škôl - rozdiely v konceptualizácii prípadu, úlohách poradcu/poradkyne, poradenských cieľoch a intervenciách, aspekt zmeny a času.
28. Informovaný súhlas - obsah, forma, ciele a význam v poradenskom procese.
29. Omyly, zlyhania a ťažkosti v práci začiatočníkov psychológov/gičiek v poradenskej praxi a stratégie zvládania nedostatkov skúseností a napätia.
30. Špecifiká poradenskej práce s individuálnym klientom/tkou - výhody a nevýhody.
31. Špecifiká poradenskej práce s párom.
32. Aspekty verbálnej komunikácie v poradenskom procese - typy, variabilita a vplyv odpovedí poradcu/poradkyne.
33. Aspekty neverbálnej komunikácie v poradenskom procese - typy, variabilita, prvý dojem, vzhľad poradcu/poradkyne a vplyv prostredia.
34. Práca s klientmi/kami s problematickými prejavmi správania a emocionality - agresívne, depresívne, manipulatívne, samovražedné prejavy a pod.
35. Nedobrovoľný klient/ka a dobrovoľný klient/ka - špecifiká práce a poradenského vzťahu.
36. Schultzov autogénny tréning – relaxačná a terapeutické metóda, princíp a ciele.
37. Organizácia a postup cvičenia v základnom stupni Schultzovho autogénneho tréningu.
38. Definícia životnej straty. Hlavné typy životných strát.
39. Genéza zármutku (M. Mahlerová, M. Kleinová, J. Bowlby).
40. Symptómy smútenia. Všeobecné charakteristiky smútenia.
41. Štadiálne modely procesu smútenia (J. Bowlby, E. Kübler-Rossová a i.).
42. Transformačné teórie smútenia (J. Schneider, K. Sandersová). Teória šiestich „R“ procesov smútenia (T. Randová).
43. Teória „preučenia sa sveta“ (T. Attig). „Nová vlna“ konštruktivistickej teórie smútenia (R. A. Neimeyer).
44. Stratégie psychologicko-poradenských intervencií v procese smútenia.
45. Základné princípy a metódy smútkového poradenstva.
46. Základné typy smútkového poradenstva. Skupinové smútkové poradenstvo.
47. Rizikové faktory komplikovaného smútenia. Typy komplikovaných smútkových reakcií.
48. Diagnostika komplikovaného smútenia. Klinicky signifikantné rozdiely medzi normálnym smútením, komplikovaným smútením a depresiou.
49. Transcendencia životných strát (teórie a empirické výskumy).
50. Psychologické poradenstvo v praxi - práca psychológa/ičky s rozdielnymi skupinami klientov v komunitnom priestore - individuálne a skupinové modality.