Veda

Katedra politológie je dlhodobo hodnotená ako excelentné pracovisko UK, ktoré má bohaté skúsenosti s riešením vedeckých projektov. V poslednej dekáde bola Katedra zapojená do riešenia troch európskych projektov (INTUNE, EUROREG, IRISS), troch APVV projektov (Stratégie NČŠ, INPERNE, EUROFORPOL). Od roku 1998 je Katedra – ako jediné politologické pracovisko na Slovensku – členom prestížnej organizácie European Consortium for Political Research (ECPR). Okrem toho patrí aj do ďalších medzinárodných organizácií (International Political Science Association a regionálneho združenia Central European Political Science Association). Najmä činnosť v ECPR umožňuje členom katedry participáciu na špičkových podujatiach tejto organizácie, čo sa spätne prejavuje v participácii v medzinárodných projektoch. Osobitne silné zastúpenie má Katedra prostredníctvom mladých výskumných pracovníkov a doktorandov na Graduate Conferences organizovaných práve ECPR.

Zároveň je Katedra zapojená aj do iných foriem medzinárodnej spolupráce (výskumné a študijné pobyty), ktoré podnietila práve účasť na medzinárodných výskumných projektoch. Spolupracuje s poprednými pracoviskami (napr. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, SRN, Department of Political Science, Leiden University, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florence, Center for European Studies, Leuphana University, Nemecko a i.). Dlhodobé výskumné skúsenosti a zakotvenosť pracoviska v medzinárodnej politologickej komunite sú zárukami, že výskumný tím projekt úspešne realizuje.

Technické zázemie pre výskum

Katedra disponuje zodpovedajúcim personálnym, technickým a organizačným vybavením na riešenie výskumných projektov. Medzi tieto patrí napríklad Spoločenskovedné laboratórium, ktoré poskytuje kvalitnú technickú infraštruktúru pre spoločenské a behaviorálne výskumy a prognózy v priestoroch Filozofickej fakulty UK. Laboratórium je vybavené 20 počítačovými stanicami so špecializovanými softvérmi pre kvantitatívnu (napr. SPSS) a kvalitatívnu analýzu dát (konkrétne Atlas.ti a NVivo), prístupom k renomovaným elektronickým časopiseckým databázam ako aj aktuálnou domácou i zahraničnou literatúrou z oblasti spoločenskovedného výskumu.

Ďalej má Katedra k dispozícii Systém pre virtuálnu konferenciu vrátane kamerového systému s archivačným a strižným modulom a softvérom na analýzu videa, ktorý umožňuje zorganizovať semináre a konferencie so zahraničnými ako aj domácimi účastníkmi prostredníctvom internetového
pripojenia. Technické vybavenie systému ďalej umožňuje spracovanie audio- a video-záznamov z rozhovorov a skupinových diskusií pre potreby kvalitatívnej analýzy dát.

Okrem dostupných knižničných a informačných zdrojov ústrednej knižnice FF je UK zapojené do národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (2008 – 2014, podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja, OP Výskum a vývoj).