Štúdium

Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia.

Obsah štúdia

Čo Vás naučíme my: Ponúkame možnosť získať vedomosti o svete, v ktorom žijeme a uvažovať o ňom kriticky. Štúdium u nás Vám dá schopnosť "rýchlo chápať veci, myslieť mimo svoj odborový chlievik (ekonomický či právny), a schopnosť dobre a výstižne písať či prezentovať. Inak povedané, naučíte sa kriticky myslieť". 

 

K čomu Vám to bude: Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie.

 

Tomu sa snažíme prispôsobovať aj zloženie predmetov. V prvom ročníku Bc. štúdia tak dostanete základy toho ako písať a argumentovať, dozviete sa o ekonómii a práve, naučíte sa čítať a porozumieť anglickým odborným textom. Získate vedomosti o modernej histórii Slovenska, ale i základných konceptoch a politických inštitúciách.V priebehu ďalšieho štúdia to všetko môžete dopĺňať výberovými predmetmi, či absolvovať stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

 

Uplatnenie: O uplatnení po štúdiu, ako aj o našich absolventoch sa môžete dočítať v správe o absolventoch katedry a ich uplatnení. 

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

 

Prijímacie konanie na Bc. štúdium politológieprebieha formou testu študijných predpokladov. Test študijných predpokladov skúma verbálne, analytické a logické schopnosti, vrátane všeobecného historického a aktuálneho spoločenského prehľadu, orientovaného na tvorivú prácu s faktami, na systémové myslenie a schopnosti postihnutia trendov a súvislostí. Príklady otázok z modelového testu FiF UK aj s odporúčanou literatúrou nájdete tuAk si chcete o testovaní študijných predpokladov urobiť ešte lepšiu predstavu, vyskúšajte modelový test študijných predpokladov, ktorý používa spoločnosť ScioZamerajte iba na jeho verbálnu, logickú a argumentačnú časť (dohromady viac než 60 otázok). 

 

Ostatné administratívne informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránkach Filozofickej fakulty UK. Do vašej pozornosti dávame predovšetkým Všeobecné podmienky prijatia na bakalárske štúdium, ako aj Pravidlá prijímacieho konania na našej fakulte. Termín podania prihlášky je 28. februára 2017elektronicky môžete prihlášku podať tu.

 

Na Mgr. program politológie sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa  vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. Termín na podávanie prihlášok je 30. apríla 2017. Podrobnosti o podaní prihlášky budú uverejnené v priebehu februára 2017.

 

Pýtajte sa: V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, na našej Fb stránke alebo využite kontaktný formulár na našom webe. Po dohode môžete zastaviť osobne alebo sa s Vami spojíme cez Skype. 

Uplatnenie absolventov

Absolventi katedry nachádzajú uplatnenie v rozličných oblastiach. Podľa prieskumu absolventov katedry z rokov 2002-2007 (109 respondentov, t.j. 75% všetkých absolventov v tomto období) približne tretina z nich pracuje v oblasti verejnej správy, ďalšia tretina v médiách a asi 13% absolventov v mimovládnom sektore. Niektorí absolventi pokračujú v štúdiu na prestížnych európskych a amerických univerzitách, časťz nich sa uplatnila aj v ďalšom politologickom výskume (univerzity, výskumné centrá a think-tanky). Podľa najnovších zistení Ministerstva školstva 96,6% našich absolventov je zamestnaných.

Detailné informácie ponúka štúdia o uplatnení absolventov našej katedry.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete v časti Prijímacie konanie.