Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o prijímacom konaní

Prečo študovať politológiu u nás?

KTO SME? Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). V hodnotení výskumnej činnosti skončila Katedra politológie na 1. mieste medzi pracoviskami na Slovensku.*

ČO VÁS NAUČÍME? Vaši budúci učitelia sú kvalitnými vedcami, ktorí okrem vyučovania robia úspešný výskum, prednášajú a publikujú v zahraničí. Vďaka tomu v rámci výučby využívame prednostne najnovšiu zahraničnú literatúru a poskytujeme tak vzdelanie, ktoré je založené na aktuálnych poznatkoch a obsahom porovnateľné so štúdiom kdekoľvek v Európe. Skladbu predmetov sme prispôsobili tak, aby ste počas štúdia mohli vycestovať na semester na zahraničnú univerzitu v rámci programu Erasmus plus.** Okrem povinných kurzov máte možnosť si vybrať z rozmanitých povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počas celého Bc. štúdia (šesť semestrov) navyše môžete absolvovať kreditmi hodnotenú odbornú stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

K ČOMU VÁM TO BUDE? Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie. 

UPLATNENIE. Významná časť absolventov Bc. programu pokračuje v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania (Mgr., M.A.) na domácich a zahraničných univerzitách. Zvyšná časť absolventov nachádza pozície v rámci: rgánov verejnej moci – pozícia radca (štátna služba), 8., 9., 10. platová trieda (verejná služba)

 

  • orgánov samosprávy (obce a VÚC)
  • mimovládneho sektoru (občianske združenia, nadácie)
  • politických strán a hnutí
  • súkromného sektoru (analytické a komunikačné oddelenia)
  • médií (TV, rozhlas, tlačové a digitálne médiá)

PRIJÍMAČKY. Na Bc. program politológie sú prijímaní uchádzači na základe výsledkov národnej porovnávacej skúšky. Pre prijatie na otvárané študijné programy (ďalej len ŠP) je potrebné absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.sk. Akceptujeme výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky v období december 2020 až máj 2023. Test je orientovaný na overenie všeobecných schopností, zručností a spôsobilostí uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Nie je to overovanie poznatkov, ale základných schopností, verbálnych aj analytických, potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia. POZOR: Bez nutnosti absolvovať porovnávaciu skúšku príjímame na štúdium účastníkov a účastníčky celoštátneho kola Olympiády ľudských práv alebo Dejepisnej olympiády.

ZVYŠNÉ INFORMÁCIE o prijímacom konaní získate na stránke Filozofickej fakulty UK. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, či na našej Fb stránke. Po dohode sa s Vami spojíme cez aj prostredníctvom videohovoru. Elektronickú prihlášku môžete podať do 28.2.2023 cez portál Elektronickej prihlášky, kde je potrebné najprv sa zaregistrovať a následne vyhľadať v ponuke programov odbor politológia, I. stupeň.


*Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, 2022, https://www.minedu.sk/32942-sk/politicke-vedy/

** V akademickom roku 2022/23 bolo možné v rámci Erasmus plus stráviť semester na: University of Antwerp (B), University of Tartu (EE), Eötvös Lórand University in Budapest (HU), Mykolas Romeris University in Vilnius (LT), Vytautas Magnus University in Kaunas (LT), University of Bologna (I), The Hague University of Applied Sciences (NL), University of Leipzig (D) - German lang., University of Göttingen (D), European University Viadrina (D), Uppsala University (S)