Bakalárske štúdium

Bakalárska záverečná štátna skúška pozostáva len z obhajoby záverečnej práce.

Obhajoby bakalárskej práce sa budú uskutočňovať podľa témy práce v dvoch komisiách: jazykovedno-translatologickej a literárnovedno-kultúrnej. Keďže štátna skúška je verejná, na obhajobe môžu byť prítomné aj ďalšie osoby. Odporúčame Vám, aby ste priebeh a podobu Vašej obhajoby podrobne vopred prediskutovali so školiteľom.

 Obhajoba bude prebiehať nasledovne:

-                  10 min. prezentácia práce (môže byť formou powerpointovej                                  prezentácie, ale nemusí)

-                  posudky oponenta a školiteľa

-                  zodpovedanie otázok z posudkov

-                  ďalšie prípadné otázky členov komisie a otázky prítomnej verejnosti

 Komisia oznámi študentovi výsledné hodnotenie individuálne.