Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Granty a projekty zamestnancov katedry

Aktuálne prebiehajúce granty:

Rok:Názov:Grantová inštitúcia:Vedúci projektu:
2023 – 2027Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programyAPVV-22-0397Prof. Michal Chabada, PhD. (zodpovedný riešiteľ)
2021 - 2023Slovensko-stredoeurópske perspektívy mysleniaVEGA 2/0078/21Doc. Lalíková Erika, PhD. (zástupca vedúceho projektu)
2021 - 2023Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcieVEGA 1/0020/21 Doc. Andrej Kalaš, PhD. (riešiteľ)

Uplynulé granty a projekty:

2015 - 2019

Meno:Rok:Názov:Grantová inštitúcia:
Prof. PhDr. Zlatica
Plašienková, PhD.
2019 - 2023Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívyAPVV-18-0103
2018 - 2020Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom.Vega 1/0549/18
2013 - 2016

Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konania

VEGA: č. 1/0778/13
2013 - 2015Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v BratislaveEurópsky fond regionálneho rozvoja, ITMS. kód projektu: 26240220086

2010 - 2014

Slovenská filozofia 20. storočia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory)VEGA: č. 1/0536/12

2010 - 2011

Slovenské a poľské filozofické dialógy v európskom kontexteAPVV; bilaterálny slovensko-poľský projekt SK-PL-0012-09

2010 - 2011

Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie)VEGA: č. 1/0476/10
Prof. PhDr. Emil
Višňovský, PhD.2013 - 2016Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konaniaVEGA: č. 1/0778/13
2013 - 2015Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v BratislaveEurópsky fond regionálneho rozvoja, ITMS. kód projektu: 26240220086
2012 - 2014Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofieVEGA: č. 2/0053/12
2010 - 2011Rekonceptualizácia pojmu altruizmu a jej dôsledky pre spoločenskú praxVEGA: č. 1/0132/90
Doc. PhDr. Ivan
Buraj, PhD.


2013 - 2016Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konaniaVEGA: č. 1/0778/13
2010 - 2011Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie)VEGA: č. 1/0476/10
2007 - 2009Antické koncepty demokracie a slobody a ich filozofická relevancia.VEGA: č. 1/4684/07
Prof. Michal
Chabada, PhD.
2019 - 2023Naturalizmus ako univerzálny filozofický programAPVV-18-0178
2020 - 2022Vysokoškolská učebnica: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie IV. - V..KEGA 009UK-4/2020
Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií.APVV-14-0510
2015 - 2017Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívyVEGA 1/0461/15
2012 - 2014Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofieVEGA: č. 1/0112/12
2010 - 2011Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofiiVEGA: č. 1/0078/10
2008 - 2010Identita osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofiiVEGA: č. 1/0560/08
2007 - 2009Antické koncepty demokracie a slobody a ich filozofická relevancia pre súčasnosťVEGA: č. 1/4684/07
Doc. Andrej
Kalaš, PhD.
2020 - 2022Aristippos a sokratikaVEGA 1/0094/20
2018 - 2020Ad Fontes Cynicorum - pramene a interpretácia sokratovského kynizmuVega
2017 - 2019Aischinés a sókratovský dialógVEGA 1/0017/17
2014 - 2016 Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretáciaGrant VEGA č. 1/0885/14
2012 -Reflexia Homéra v antickej filozofiiVEGA: č. 1/0017/12
2011 - 2013Miesto kynizmu v sokratikeVEGA: č. 1/0448/11
2010 - 2011Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológiiVEGA: č. 1/0178/10
2005 - 2010 Antická filozofia štúdiom prameňov: inovácia štúdia filozofie, etiky a klasickej filológieVzdelávacia nadácia Jána Husa CI 2005/2
2007 - 2009Antické koncepty demokracie a slobody a ich filozofická relevancia pre súčasnosťVEGA: č. 1/4684/07
Doc. PhDr. Erika
Lalíková, PhD.
2021 - 2023Slovensko-stredoeurópske perspektívy mysleniaVEGA 2/0078/21
2008 - 2010Slovenská filozofia 20. storočia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory)VEGA: č. projektu: 1/0536/12
2010 - 2011Slovenské a poľské filozofické dialógy v európskom kontexteAPVV; bilaterálny slovensko-poľský projekt SK-PL-0012-09
2015 - 2017Racionalita, emocionalita a dôstojnosť človekaVEGA 1/0429/15
Doc. PhDr. Marianna Szapuová, PhD.

2015 - 2019Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakciíAPVV-14-0510
2012 - 2014Rodové ne/rovnosti v akademických inštitúciách: filozofická perspektívaVEGA: č. 1/0204/12
2012 - 2014INPROFOOD: Towards inclusive research programming for sustainable food innovations (Ako posilniť hlas verejnosti pri určovaní priorít výskumu v oblasti potravín a zdravia)Medzinárodný projekt v rámci 7. rámcového plánu EU
2009 - 2014Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, realizovaný Centrom vzdelávania MPSVR SREurópsky sociálny fond, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2011 - 2013Is Women Education a(t) Risk?Program celoživotného vzdelávania EÚ, Grundtvig Učiace sa partnerstvá, č. zmluvy 11412 1378
2009 - 2012Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie. (Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského)Európsky fond regionálneho rozvoja OP VaV, OP VaV, č. 26240120017
2009 - 2011Rod a veda: od filozoficko-teoretických východísk k reflektovanej skúsenostiVEGA: č. 1/0449/09
2008 - 2010Women Taking Chances. A Collection of Female BiographiesProgram celoživotného vzdelávania Európskeho spoločenstva, Grundtvig Partnerstvá, č. zmluvy: 84100256/p-BA