Granty a projekty zamestnancov katedry

Granty:

Roky riešenia Názov projektu Grantová inštitúcia Členovia projektu z KFDF
2023 - 2027 Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy APVV-22-0397 Prof. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Doc. Erika Lalíková, PhD.
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Mgr. Adam Greif, PhD.
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Mgr. Katarína Sklutová
2020 - 2022 Vysokoškolská učebnica: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie IV. - V. KEGA 009UK-4/2020 Prof. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
2019 - 2023 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy APVV-18-0103 Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (vedúca projektu)
Prof. Michal Chabada, PhD.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
Doc. Andrej Kalaš, PhD.
2019 - 2023 Naturalizmus ako univerálny filozofický program APVV-18-0178 Prof. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
Doc. Erika Lalíková, PhD.
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Mgr. Andrea Fábiková, PhD.
Mgr. Adam Greif, PhD.
Mgr. Roman Hloch, PhD.
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Mgr. Katarína Sklutová
Mgr. Boris Slovinský
2018 - 2020 Ad Fontes Cynicorum - pramene a interpretácia sokratovského kynizmu VEGA 1/0864/18 Doc. Andrej Kalaš, PhD. (vedúci projektu)
2018 - 2020 Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom VEGA 1/0549/18 Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (vedúca projektu)
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
2015 - 2019 Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií APVV-14-0510 Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (vedúca projektu)
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
Doc. Michal Chabada, PhD.
Doc. Erika Lalíková, PhD.
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
PhDr. Kristína Korená, CSc.
PhDr. Ladislav Sabela, CSc.
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Mgr. Adam Greif
Mgr. Boris Slovinský
Ing. Mgr. Marek Vician
Mgr. Štefan Zolcer
2015 - 2017 Racionalita, emocionalita a dôstojnosť človeka VEGA 1/0429/15 Doc. Erika Lalíková, PhD. (vedúca projektu)
Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
2015 - 2017 Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy VEGA 1/0461/15 Doc. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
PhDr. Ladislav Sabela, CSc.
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Mgr. Adam Greif
Ing. Mgr. Marek Vician
2014 - 2016 Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretácia VEGA 1/0885/14 Doc. Andrej Kalaš, PhD. (vedúci projektu)
Mgr. František Škvrnda
Mgr. Zuzana Zelinová
2014 - 2016 Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konania VEGA 1/0778/13 Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (vedúci projektu)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
PhDr. Kristína Korená, CSc.
2013 - 2015 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS, 26240220086 Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (vedúca projektu)
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
2012 - 2014 Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie VEGA 1/0112/12 Doc. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
Mgr. Andrea Mlčúchová
2012 - 2014 Rodové ne/rovnosti v akademických inštitúciách: filozofická perspektíva VEGA 1/0204/12 Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD. (vedúca projektu)
Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
2010 - 2014 Slovenská filozofia 20. storočia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory) VEGA 1/0536/12 Mgr. Erika Lalíková, PhD. (vedúca projektu)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Prof. PhDr. Milan Zigo, CSc.
Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.
Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.
Doc. PhDr. Jozef Piaček, CSc.
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
PhDr. Kristína Korená, CSc.
2010 - 2011 Slovenské a poľské filozofické dialógy v európskom kontexte APVV, bilaterálny slovensko-poľský projekt SK-PL-0012-09 Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (vedúca projektu)
PhDr. Lenka Bohunická, CSc.
Mgr. Erika Lalíková, PhD.
Mgr. Tatiana Cárová
Mgr. Marián Mazag
Mgr. Milan Toman
Mgr. Michaela Ujházyová
2010 - 2011 Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii VEGA 1/0078/10 Doc. Michal Chabada, PhD. (vedúci projektu)
2010 - 2011 Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie) VEGA 1/0476/10 Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. (vedúci projektu)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
PhDr. Kristína Korená, CSc.
2008 - 2010 Women Taking Chances. A Collection of Female Biographies Program celoživotného vzdelávania EÚ, Grundtvig Učiace sa partnerstvá, 84100256/p-BA PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (vedúca projektu)
Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.
Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
2007 - 2009 Antické koncepty demokracie a slobody a ich filozofická relevancia VEGA 1/4684/07 Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. (vedúci projektu)
PhDr. Kristína Korená, CSc.
Mgr. Michal Chabada, PhD.
Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
2005 - 2010 Antická filozofia štúdiom prameňov: inovácia štúdia filozofie, etiky a klasickej filológie Vzdelávacia nadácia Jana Husa CI 2005/2 Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (vedúci projektu)