Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Plašienková, Z. – Vertanová, S.: The Meaning of Human Life in the Context of the Evolution of the Universe V. I. Vernadsky and P. Teilhard de Chardin. In: Human Affairs. - Roč. 33, č. 2 (2023), s. 184-196.
Plašienková, Z. -Farbák, M.: A new perspective on humanity in the cosmic future a critical reflection on some transhumanist visions. In: Human Affairs. - Roč. 33, č. 2 (2023), s. 210-223.
Plašienková, Z. – Vertanová, S.: La concepción de "biosfera" y "noósfera" en V. I. Vernadskiy y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra [elektronický dokument]. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022, s. 201-215.
Plašienková, Z. – Florio. L.: El antropoceno en perspectiva Teilhardiana. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra [elektronický dokument]. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022, s. 187-200.
Plašienková, Z. -Farbák, M.: Paradigmatické zmeny v chápaní podstaty ľudskosti - transhumanizmus a mentálne postihnutí ľudia. In: RaN. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 16-26.
Plašienková, Z. – Farbák, M.- Smolková, E.: Quality of life from a transhumanist perspective. In: Studia Ecologiae et Bioethicae. - Roč. 20, č. 4 (2022), s. 15-23.
Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Socio-philosophical paradigmatic approaches to the typology of modern humanitarian expertise. In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. - Roč. 38, č. 3 (2022), s. 332-340.
Plašienková, Z. (ed.): Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky - minulosť a súčasnosť, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021.
Zlatica Plašienková - Anna Sámelová - Silvia Vertanová: Spytovanie sa na človeka v online svete, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021.
Plašienková, Z. – Farbák, M.: Happiness Issue – Moral Aspects of its Biochemical Enhancement, In: Studia Ecologiae et Bioethicae. - Roč. 19, č. 3 (2021), s. 17 - 24.
Plašienková, Z. – Farbák, M.: Healthy people and biochemical enhancement A new paradigmatic approach to the enhancement of human beings? In: Ethics & Bioethics. Roč. 11, č. 3 - 4 (2021), s. 231 - 239 .
Plašienková, Z. – Masarik, J. – Vertanová, S.: Moraľnaja evoľucija v učenii Tejara de Šardena i N. O. Losskogo v kontekste sovremennogo naučnogo izučenija kosmosa. In: Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Petrohrad: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Ekonomičeskogo Universiteta, 2021, s. 73 - 87.
Plašienková, Z. – Farbák, M. – Kovaleva, T.: Kritická reflexia transhumanistických vízií biochemického vylepšovania človeka s dôrazom na problematiku šťastia a lásky. In:  Myslieť inak – iné v myslení: zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Slovenské filozofické združenie, 2021, s. 243 - 257.
Zlatica Plašienková - Martin Farbák - Zuzana Zelinová: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Popularizaččné výstupy APVV-18-0103, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021.
Plašienková, Z. - Masarik., J. - Bizoň, M.: Spytovanie sa na človeka a vesmír, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN 978-80-223-5109-6
Plašienková, Z.: (ed.) Bioetické výzvy a súčasnosť: z pohľadu nových poznatkov a trendov, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2021 (2. rozšírené a upravené printové vydanie).
Plašienková, Z.: (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020
Plašienková, Z.: BIOETICKÁ PROBLEMATIKA S DÔRAZOM NA VYLEPŠOVANIE ČLOVEKA V KONTEXTE LIBERÁLNEJ EUGENIKY. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 45 - 57.
Farbák, M. - Plašienková, Z.: MORÁLNE BIOVYLEPŠOVANIE: CESTA BUDÚCNOSTI ALEBO OHROZENIE MORÁLNEHO STATUSU ČLOVEKA? In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 58 - 66.
Plašienková, Z. - Kovaleva, T.: KONCEPTUALIZÁCIA HUMANITÁRNYCH A ETICKÝCH EXPERTÍZ NA POZADÍ BIOMEDICÍNSKYCH A BIOETICKÝCH PROBLÉMOV. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s.  248 - 257.
Plašienková, Z.- Koveleva, T.: Problemy etičeskoj ekspertizy v biologii i medicine. In: Moraľnaja ekspertologija: problemy metodologiji etičeskoj ekspertizy v sfere kuľtury. Sankt-Peterburg: Renome, 2020, s. 116-139.
Plašienková, Z.- Sámelová, A. - Vertanová, S.: La noosfera en el pensamiento de Teilhard de Chardin y la ambivalencia de la producción mediática online: In: Quaerentibus. - Roč. 8, č. 14 (2020), s. 3-14.
Plašienková, Z - Masarik, J.: Čelovek i kosmos: diskussija onb antropnom principe v nauke i filosofii. In: Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Sankt- Peterburg: Izdateľstvo SPGEU, 2020, s. 139-149
Koveleva, T. - Plašienková, Z.: Paradigmatičskije izmenenia poňatia gumanizma v ramkach komunikaciji cifrovogo obščestva. In: Medialingvistika: Jazyk v koordinatach massmedia, etiki i prava: Sankt-Peterburg: Izdateľstvo SPGU, 2020, s. 108-112.
Plašienková, Z.: Eco-values as a platform of unity of profane and sacral in the context of ecological ethics. In: Bogoslovska Smotra. roč. 89, č. 5 (2019), s. 1007 - 1024.
Plašienková, Z.-Koveleva, T.:"Drama žizni" v tvorčestve russkich i slovackich vračej-pisatelej ("Drama of life" in the oeuvre of Russian and Slovak doctors-writers). In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta:Filosofia i konfliktologija, roč. 35, č. 4 (2019), s. 650 - 661
Plašienková, Z. - Slobodian, O.: Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky (searching for thought parallels). In: Studia philosophica. roč. 66, č. 2 (2019), s. 7 -23
Plašienková, Z. - Rusnák, P. - Florio, L.: Alexei Khomiakov, Pierre Teilhard de Chardin, and Ladislav Hanus three points of view on faith and church in human life. In: Alexei Khomiakov : the mystery of sobornosť. (Ex Oriente Lux; 3;). Eugene: Pickwick publications, 2019, s. 203 - 216. ISBN 978-1-5326-6155-6.  
Plašienková, Z.: Obrazy človeka z filozofickeja eticko-axiologickej perspektívy. 2 časť. Bratislava: Stimul, 2018
Plašienková, Z. - Kovaleva, T. : Konflikt vzgľadov na ideju gumanizma s točki zrenija bioetiki i filosofiji biologiji. In: Konfliktologia. Roč. 12, č. 4 (2018), s. 35 - 51
Plašienková, Z.: Sovremennaja recepcija i perevody N. A. Berďajeva v Slovakii. In: Velikij kijevľanin Nikolaj Berďajev. Kyjev: Izdateľskij dom Dmitrija Burago, 2018, s. 85 - 102
Plašienková, Z. - Sámelová, A..: Medijnyj dadaizm čeloveka-"onlajn" kak aspekt tvorčeskoj evoľuciji noosfery? In: Tvorčestvo kak nacionaľnaja stichija : media i sociaľnaja aktinosť. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet, 2018, s. 366 - 383
Zlatica Plašienková (ed.): Evolution - Science - Religion. Comenius University in Bratislava, 2017
Plašienková, Zlatica - Bizoň, Michal: Antropológia normativity v myslení Pierra Teilharda de Chardin a Martina Bubera. Bratislava: UK, 2016
Plašienková, Zlatica: Dostojevskij očami N.O. Losského: poznámky k vybraným aspektom Dostojevského filozofie človeka. In: Dostojevskij a Nietzsche : Hľadania človeka. Za a proti... Košice : UPJŠ, 2016, s. 201 - 213
Plašienková, Zlatica: Tvorčestvo i dejateľnosť N.O. Losskogo vo vremia bratislavskogo perioda (spory vokrug gnoseologičeskoj problematiki). In: Tvorčisť N.O. Losskogo u konteksti filosofii ta kuľturi rosijskogo Sribnogo viku Drogobič : Drogobickij deržavnij pedagogičnij universitet im. Ivana Franka, 2016. S. 157 - 167
Plašienková, Zlatica- Florio, Lucio:  Sustainability of the living planet in the context of eco-philosophical thinking Teilhard de Chardin´s and Henryk Skolimowski´s perspectives. In: V. Singh- Z. Plasienková (eds.): Philosophy for living in evolution : light, life, lumenarchy, and lumenosophy Detroit : Creative Fire Press, 2016, s. 132 - 154.
Plašienková, Zlatica: Ciencia, religión, ideología mejoramiento del hombre y santidad de la vida. In: 8 Congreso Latino Americano de ciencia y religión : la sacralidad de la Vida en una Tierra habitable para todos Buenos Aires : DeCyR, 2015, s. 301 - 310
Plašienková, Zlatica: Love as an evolutionary force from Soloviev to Teilhard de Chardin, towards a contemporary world. In: Overcoming the secular : Russian religious philosophy and post-secularism Krakow : Uniwersytet papieski Jana Pawla II., 2015, s. 49 - 59
Plašienková, Zlatica: Niektoré eticko-antropologické otázky v tvorbe V.S. Solovjova, N.A. Berďajeva a N.O. Losského a prínos J. Komorovského v kontexte ruskej náboženskej filozofie na Slovensku. In: Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku Ostrava : Vysoká škola báňská, 2015, s. 110 - 163 [3,8 AH]
Plašienková, Zlatica: Osamelosť a družnosť z pohľadu evolúcie a v živote moderného človeka. In: Človek a osamelosť Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 46-59 [1,03 AH]
Plašienková, Zlatica: Bioetická problematika s dôrazom na vylepšovanie človeka v kontexte liberálnej eugeniky- In. Z. Plašienková (ed.) : Bioetické výzvy a súčasnosť Bratislava : STIMUL, 2015, s. 51 - 65
Plašienková, Zlatica: Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia: In: Filozofia, roč. 70, č. 10, s, 853-864
Plašienková, Zlatica - Kulisz, Józef: Na ceste s Teilhardom de Chardin. Trnava: Dobrá kniha, 2004. - 215 s.
Plašienková, Zlatica: Ekospirytualność w myśli P. Teilharda de Chardin i Henryka Skolimowskiego. In: Wokól eko-filozofii. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001, s. 89 - 100.
Plašienková, Zlatica: Enigmatický Cíger. In: Filozofia. - Roč. 65, č. 10 (2010), s. 953 - 964.
Plašienková, Zlatica: Undistorted mirrors of Skolimowski´s eco-philosophy. In: World as sanctuary: the cosmic philosophy of Henryk Skolimowski. - Detroit: Creative fire press, 2010, s. 73 - 83.
Plašienková, Zlatica: Critical ontology of Nicolai Hartmann and evolutionary ontology of Teilhard de Chardin. In: Plašienová, Z.- Szotek, B.: Slovak and Polish Reflecions on Historical and Current Philosophical Issues. Bratislava: Comenius University, 2013, s. 9 - 31.
Plašienková, Zlatica: Disputes over the noetic and ethical.religious concepts of N. O. Lossky in the 1940´in Slovakia. In: Religion and Culture in Russian Thouhgt. Karków: Uniwersytet Jana Pawla II. 2014, s. 49 - 56.</strong>plašienková,>