Vedecko-výskumná činnosť

Projekty a granty:

2023 - 2027:APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy - riešiteľka
2019 – 2023:APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - vedúca projektu
2019 – 2023:APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program - riešiteľka
2018-2020:VEGA č. 1/0231/18 - Dráma ľudskej slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia - riešiteľka
2018-2020:Vega 1/0549/18 - Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom - vedúca projektu
2015 - 2019:APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2017 - 2018Vega 1/0375/16 - Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia, riešiteľka
2014 - 2016:Vega 1/0061/14 - Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii, riešiteľka
2013 - 2016VEGA, č. 1/0778/13: Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konania, riešiteľka
2013 - 2015:Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS. kód projektu: 26240220086: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave,  vedúca projektu
2012 – 2014:VEGA č. 1/0536/12: Slovenská filozofia 20. storočia v medzinárodnom kontexte (idey, inšpirácie a spory) – zástupkyňa výskumnej úlohy
2011 – 2013:VEGA 1/0327/11: Dejiny etického myslenia na Slovensku v 19. a 20. storočí (až do súčasnosti) - spoluriešiteľka výskumnej úlohy
2010 – 2013:VEGA č. 2/0066/10: Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí – spoluriešiteľka výskumnej úlohy
APVV SK – PL – 0012-09: Slovenské a poľské filozofické dialógy v európskom kontexte – vedúca výskumného bilaterálneho projekt
VEGA č. 1/0476/10: Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie) – zástupkyňa výskumnej úlohy
2007 – 2009:VEGA č. 2/7156/27: Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia v 20. storočí – spoluriešiteľka výskumnej úlohy
2005 – 2006:VEGA č. 2/4129/4: Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí – spoluriešiteľka výskumnej úlohy

2004 – 2006:
KEGA č. 14/2048/04: Východiská pre kurikulárnu reformu občianskeho a humanitného vzdelávania na ZŠ a SŠ - spoluriešiteľka výskumnej úlohy
1998 – 2000:VEGA 1/5002/98: Základné problémy praktickej etiky – spoluriešiteľka výskumnej úlohy
1992 – 1994:VEGA 1/86/92: Petržalka – transformácia socioekonomickej a priestorovej štruktúry mestskej časti, humanizácia životného prostredia - spoluriešiteľka výskumnej úlohy

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Iné výskumné zahraničné a domáce projekty:

2016 – 2018:RE-LEARNING TO BE HUMAN FOR GLOBAL TIMES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES: SACRED VALUES: INCARNATION AND EXCARNATION - riešiteľka
2008 – 2010:Projekt ÚSKI: Globalization of Mankind as a Challenge for the New Forms of Communication between Science, Philosophy, and Faith (Metanexus Institute a MGNI, Templeton Foundation CTNS, Berkeley, USA)
2005 – 2007:Projekt ÚSKI: Continuity and Change: Perspectives on Science and Religion (Metanexus Institute, Templeton Foundation – CTNS, Berkeley, USA)
2005 – 2006:Expanding Science and Religion Dialogue in the Czech Republic – Global Perspective in Science and Spirituality (European Grants: Metanexus Institute, Templeton Foundation – CTNS, Berkeley, USA)
International Content Innovation of Philosophy Teaching in the Visegrad Countries. Project International Visegrad Fund)
2003 – 2004:European Grants for Research and Teaching in Science and Religion (Metanexus Institute, Templeton Foundation – CTNS, Berkeley, USA)
Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti vzťahov vedy a viery (Projekt ÚSKI: sponzorovaný organizáciou Renovabis)
2002 – 2003:European Grants for Research and Teaching in Science and Religion (Metanexus Institute Templeton Foundation – CTNS, Berkeley, USA)
2001 – 2002:Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti vzťahov vedy a viery (Projekt ÚSKI: sponzorovaný organizáciou Renovabis)
The Science and Religion Conversation in Post-Communist Central and Eastern Europe: Historical Parameters, Current Work and Future Directions European Grants for Research and Teaching in Science and Religion (Templeton Foundation – CTNS, Berkeley, USA)