Odborné zameranie

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Prednáša základné a výberové kurzy z oblasti: filozofickej antropológie, dejín etiky, systematickej a environmentálnej etiky, špecializuje sa na dielo P. Teilharda de Chardin.

Členstvo v medzinárodných a domácich vedeckých orgánoch:

Medzinárodné členstvá (v redakčných radách časopisov):

2017 - doteraz:
Вестник СПбГУ: Философия и конфликтология, Sankt- Peterburg

2017 – doteraz:
Logos i Ethos, Kraków 

2016 - doteraz: 
Myśl Pedagogiczna, Kraków

2013 - doteraz: 
Quaerentibus: Teología y ciencias, La Plata (Argentina)

2010- doteraz:
Journal of Ecology and Health, Górnośląska Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda,  Myslowice – Katowice i Wyższa Szkola Ekonomii i Administracji, Bytom

2010 - doteraz:
Studia Bobolanum, Warszawa

2006 – doteraz:
Studia z Filozofii Polskiej – Bielsko-Biała – Kraków, Rada Programowa

2004 – doteraz:
Radosť a nádej (RAN) – spoločensko-duchovná revue ÚSKI

2004 – 2010:
Czasopismo Problemy ekologii, Górnośląska Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda, Myslowice – Katowice i Wyższa Szkola Ekonomii i Administracji, Bytom – Rada Programowa

2003 – doteraz:
Czasopismo Studia ecologiae et bioethicae, Recensio Internationalis: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ekologii i Bioetiki, Rada Programowa

Členstvo v zahraničných a domácich vedeckých radách

2019 - doteraz: 
Vedecká rada UK v Bratislave

2019 - doteraz: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty PU v Prešove

2016 - doteraz: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty MU v Brne

2016 - doteraz: 
Rada Univerzitného Vedeckého Parku UK

2012 - doteraz: 
Vedecká rada Filozofickej Fakulty UK v Bratislave

2005 – doteraz:
Vedecká rada Teologickej fakulty TU v Trnave

Členstvo v samosprávnych orgánoch, vedeckých a iných spoločnostiach a orgánoch:

2019- doteraz:
predsedníčka AS UK

2013 - 2019 
členka Akademického senátu UK 

2005 - 2008; 2012 - 2015
členka Akademického senátu FiF UK

2019 - doteraz: 
členka Etickej rady UK v Bratislave 

2018 - doteraz: 
predsedníčka Etickej komisie Filozofickej fakulty UK 

2017 - doteraz: 
členka Výboru pre bioetiku UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky 

2016 - doteraz: 
členka Rady pre vedu, vzdelávanie a kultúru pri KBS 

2015 - doteraz:
členka Rady vysokých škôl na Slovensku a členka Rady pre vzdelávanie a výchovu pri RVŠ 

2008-doteraz: 
predsedníčka Komisie pre udeľovanie Ceny Daniela Tupého na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 

2006 – 2008:
predsedníčka výboru SFZ pri SAV

2004 – 2008:
členka výboru SFZ pri SAV

1995 – doteraz:
členka bratislavskej pobočky Spoločnosti pre vedy a umenia (SVU) so sídlom vo Washingtone, DC.; 2002 – 2006: predsedníčka; 2000 – 2002; 2018 - doteraz: členka výboru

1985 – doteraz:
členka Slovenského filozofického združenia (SFZ pri SAV)

Zahraničné výskumné a prednáškové pobyty:

2019:
Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Inštitút flozofie (program Erazmus+)

2019:
Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Inštitút filozofie, výskumný pobyt APVV

2015:
Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Filozofická fakulta, vedecko-výskumný pobyt

2012:
Uniwersytet Sląski, Wydział nauk społecznych, Instytut filozofii, Katowice, PL, - 2 prednáškové pobyty na pozvanie riaditeľa Inštitútu prof. Dr. hab. A. Kiepasa.

2006:
Philadelphia, Pensylvánia, USA – Metanexus Institute, Centrum for Theology and Natural Science, pozvaná prednáška Teilhard’s Evolutionary Theory from Spiritual and Ecological Perspectives: NewChallenges for the Dialogue in Science and Religion

2005:
SPGU – Filozofická fakulta, Sankt-Peterburg, Rusko, dvojmesačný vedecko-výskumný pobyt na pozvanie dekana FiF prof. J. N. Solonina a vedúceho Katedry súčasnej západnej filozofie prof. A. S. Kolesnikova.

2004:
Uniwersytet Sląski, Wydział nauk społecznych, Instytut filozofii, Katowice, PL, - týždňový prednáškový pobyt na pozvanie riaditeľa Inštitútu prof. Dr. hab. A. Kiepasa.

2002:
Uniwersytet Sląski, Wydział nauk społecznych, Instytut filozofii, Katowice, PL, - týždňový prednáškový pobyt na pozvanie riaditeľa Inštitútu prof. Dr. hab. A. Kiepasa.

Uniwersytet Jagielloński, Instytut filozofii, Kraków, PL, - mesačné štipendium od The Queen Jadwiga Fund Academic Scholarship na pozvanie prof. Dr. hab. Z. Piątek

2000 – 2001:
Uniwersytet Kardynala Śtefana Wyszynskiego, Wydział filozofi Chrzescijańskiej, Warszawa, PL, - semestrálny vedecko-pedagogický pobyt na pozvanie dekana fakulty prof. Dr. hab. J. M. Dolegu. Kurz: Wyklad monograficzny po teilhardyzmu

1998:
Wyższa Szkola Pedagogiczna, Wydzial pedagogiczny, Zakład Filozofii Ekologii, (v súčas. Uniwersytet Warminsko-Mazurski), Olsztyn, PL, - týždňový prednáškový pobyt na pozvanie prof. Dr. hab. J. Dębowskiego.

1996:
Politechnika Łódzka, Katedra filozofii ekologicznej, Łódż, PL, - dvojmesačný vedecko-výskumný pobyt na Katedre ekofilozofie na Polytechnike v Lodži na pozvanie prof. Dr. hab. Henryka Skolimowského.

Ocenenia súvisiaca s vedeckou a pedagogickou prácou:

2019 - Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia UK v Bratislave

2019 - Pamätná medaila pri príležitosti 30. výročia CĎV UK v Bratislave, 2019

2018 - Cena Fides et ratio - za prínos k dialógu medzi vierou a vedou, KBS, Rada pre vedu, vzdelávanie a kultúru

2016 - Pamätná medaila Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

2014 - Udelenie titulu profesor honoris causa "Honorary Professor" (prof.h.c.) na Sliezskej Univerzite v Katoviciach

2013 - Cena rektora UK za pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu