Hana Hlôšková

Viac o mne...

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

(1955)

Akademické hodnosti:

 • 1978 Filozofická fakulta UK, Katedra etnografie a folkloristiky – odbor národopis 
 • 1980 PhDr.
 • 1990 CSc.
 • 2010 doc.

Odborné zameranie:

 • slovesný prejav
 • folklorizmus
 • dejiny folkloristiky
 • orálna história

Ocenenia:

 • Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV:
       v rokoch 1982, 1984, 1986 za vedeckú štúdiu
       v rokoch 1984, 1988, 1992, 1993, 1999, 2000 za vedecko-organizačnú činnosť
       v roku 1985 za vedecko-výskumnú činnosť
 • Prémia Slovenského literárneho fondu – 1984 za vedeckú štúdiu
 • Ceny za Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska. Veda, Bratislava, 1995. (členka autorského kolektívu
 • Cena SAV za rok 1995 v kategórii vedecko-výskumná činnnosť
 • Prémia Literárneho fondu za rok 1995
 • Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií Giuseppe Pitré-Salvatore Salomone Marino, Palermo v kategórii Cena predsedu poroty za rok 1996
 • Cena NSS – Mimoriadne čestné uznanie k 50. Výročiu založenia NSS za dlhoročné redigovanie Medzinárodného bulletinu Slavistická folkloristika
 • Ocenenia: Čestná členka Českej národopisnej spoločnosti 2014

Veda a výskum

 • Pamäť žien – projekt s finančnou podporou Open Society Fund. Ved. projektu: Zuzana Kiczková, FF UK Bratislava, 1999–2001, VEGA 2/5073/20
 • „Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry“, 1998–2000, VEGA 2/7187/21, vedúca projektu: H. Hlôšková
 • „Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku“, 2000–2002, VEGA 2/2116/22, vedúca projektu: Z. Profantová
 • „K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou)“, 2002–2004, VEGA 2/3030/23, vedúca projektu: E. Krekovičová
 • „K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasnej postmodernej európskej kultúry“, 2002–2004, vedúca projektu: Z. Profantová
 • K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou). 2004–2006, VEGA 2/2116/22 vedúca projektu: E. Krekovičová
 • Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku (a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt. 2005–2009, VEGA 2/6059/26, vedúca projektu: Z. Profantová
 • Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti. Etnologické aspekty. 2005–2008, VEGA 1/3748/06, vedúci projektu: M. Leščák, od 1. 9. 2006 H. Hlôšková
 • Ľudová prozaická tradícia na východnom Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín: národopisu, jazykovedy, historiografie, a literárnej vedy. 2006–2008, VEGA 2/6145/26, vedúci projektu: P. Žeňuch
 • VEGA 1/0220/08 “Dejiny etnológie na Slovensku – staršie obdobie” (vedúca riešiteľského kolektívu doc. PhDr. Marta Botiková, CSc.)
 • Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou” VEGA  1/0244/, vedúca projektu: M. Botiková
 • od 2013 členka Centra excelentnosti so sídlom v Slavistickom ústave J. Stanislava SAV
 • Projekt 26240220086 Univerzitný vedecký park UK v Bratislave (2013-2015)

  2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie - Bioetické výzvy v kultúrnom rámci
  Zodpovední riešitelia v časti Etnologické aspekty za KEM: prof. PhDr. M. Botiková, CSc.; doc. RNDr. Mgr. T. Bužeková, PhD; doc. PhDr. A. Hlôšková, CSc.

  Grantový projekt VEGA:  1/0035/14
  Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy. (2014-2016)
  Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Pedagogická činnosť:

 • 1994–2004, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre: Úvod do folkloristiky, Základy folklorizmu, Dejiny folklorizmu, Orálna história
 • 1998–2003, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave: Orálna história
 • od 2003, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave: Folklórne druhy a žánre, Folklorizmus a folklorizácia, Orálna história, Aktuálne problémy etnológie a folkloristiky, Od rozprávky k masmédiám, Osobnosti folklorisitky, Diplomový seminár
 • vedenie interných doktorandiek v Ústave etnológie SAV (Z. Galiová-Panczová, Ľ. Herzánová),  doktorandky Európskeho doktorátu (V. Wöhrer, Rakúsko), interných doktorandiek na KEKA FiF UK (K. Király, K. Kovácsová)
 • vedenie záverečných prác: 15 bak. prác na KEK FiF UK, 18 dipl. prác na FF UKF, 16 dipl. prác na KEKA FiF UK, 3 PhDr. práce

Iná činnosť:

 • výkonná redaktorka medzinárodného bulletinu Slavistická folkloristika od 1991
 • výkonná redaktorka Slovenského národopisu 2001 – 2011
 • výkonná redaktorka Ethnologia Slovaca et Slavica
 • členka redakčnej rady periodika BIOGRAF, Praha (ČR)
 • členka redakčnej rady Národopisného věstníka československého
 • členka redakčnej rady Etnografia – Zborník SNM
 • členka Rady pre tradičnú kultúru pri Ministerstve kultúry SR 2000–2002
 • tajomníčka Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov
 • predsedníčka Národopisnej spoločnosti Slovenska (od 2008)
 • členka Programovej rady Folklórneho festivalu vo Východnej
 • členka International Society for Folk Narrative Research
 • Predsedníčka Národopisnej spoločnosti Slovenska (2008-2014)

Bibliografia – Samostatné publikácie:

 • H. Hlôšková – E. Krekovičová (eds.): Folklórne žánre – archívy – katalógy. Bratislava, Národopisný ústav SAV, 1991. 198 s.
 • H. Hlôšková – M. Leščák (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava, Prebudená pieseň, 1998. 180 s.
 • H. Hlôšková (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava, Ústav etnológie, 2000, 178 s.
 • H. Hlôšková – J. Pospíšilová (eds.): Oldřich Sirovátka – Folkloristické studie. Brno, Etnologický ústav AV ČR, 2002, 197 s.
 • H. Hlôšková (ed.): Folklór v kontextoch. Zborník venovaný jubileu doc. dr. Ľ. Droppovej, CSc. Bratislava, 2005, 216 s.
 • H. Hlôšková – A. Zelenková (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno 2006.
 • H. Hlôšková: Individuálna a kolektívna historická pamäť – vybrané folkloristické aspekty. Bratislava 2008, 111 s.

Výberová bibliografia – štúdie:

 • H. Hlôšková – A. Zelenková (eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno 2008.
 • H. Hlôšková (ed.): M. Leščák: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967) – pokus o výskum frekvencie a výskytu. Bratislava 2010, 200 s.
 • HLÔŠKOVÁ, H. (+ I. Zmeták, M. Botiková): Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16.-20. storočie) Bratislava : Univerzita Komenského, 2010 URL: https://stella.uniba.sk/texty/etnologia.pdf
 • H. Hlôšková (ed.): Stretnutie s rozprávkou – pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Bratislava 2011, 248 s.
 • H. Hlôšková – I. Pospíšil – A. Zelenková (eds.): Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno 2012.

1999

 • Životné hodnoty v ženskej autobiografii. In: Jakubíková, K. (ed.): Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Bratislava, 1999, s. 112-121.

2000

 • Povesťová tradícia Bratislavy vo folklóre a v literatúre. In: Studia Academica Slovaca, 29, 2000, s. 97-106.
 • Povesťová tvorba Jozefa Horáka v kontexte literárneho folklorizmu. In: Profantová,Z. (ed.): Folklór a folkloristika na prahu milénia na Slovensku. Bratislava, 2000, s. 123-132.
 • Povesť – jedna z naratívnych foriem osvojenia si priestoru. In: Etnologické rozpravy, 2000, č. 1-2, s. 44-51.
 • Ľudové rozprávačstvo v procesoch folklorizmu (Aký je jeho súčasný stav a má vôbec perspektívu?) In: Kyseľ, V. (ed.): Folklorizmus na prelome storočí. Bratislava, 2000, s. 90-101.
 • Dieťa a folklórny festival. In: Krist, J. (ed.): Folklor pro děti, děti pro folklor. Strážnice, 2000, s. 98-111.
 • Problematika medzigeneračnej transmisie z pohľadu etnológie (K výsledkom štúdia problematiky v slovenskej etnológii). In: Hlôšková, H. (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava, 2000, s. 8-17.

2001

 • Moderné povesti – k doterajším výsledkom ich štúdia v zahraničnej folkloristike. In: Slovenský národopis, 49, 2001, s. 314-323.
 • Rómska púť v južnom Francúzsku. In: Etnologické rozpravy, 2001, č. 2, s. 172-177.

2002

 • Poznámky ku knihe M. Leščáka: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady). In: Etnologické rozpravy, 1/ 2002, s. 108-111.
 • Ústna história vo vytváraní historickej pamäti (Kto, prečo, ako na Slovensku – doteraz a v budúcnosti). In: Slovenský národopis, 50, 2002, č. 4, s. 353-363.
 • Výskumné metódy slovesnej folkloristiky vo vzťahu k objektu výskumu (k problematike historickej pamäti). In: Etnologické rozpravy, 2002, č. 2, s. 18-27.

2003

 • Andrej Kmeť v spomienkach – k vytváraniu obrazu kultúrneho hrdinu. In: Ethnologia Slovaca et Slavica. 30-31 (1998–1999). Bratislava, 2003, s. 87-112.
 • Teaching Folkloristics at Universities in Slovakia. In: Z. Profantová (ed.): Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. Bratislava, 2003, s. 45-54
 • Folklór zo Slovenska v Zíbrtovom Českom lide. In: Národopisný věstník, XIX, 61, Praha, 2002, s. 124-147.
 • Mária Kosová-Kolečányi (1918–1985). Bratislava, 2003, 12 str. - osobná bibliografia
 • Homo narrans – človek rozprávajúci. (Poznámky o minulosti a súčasnosti rozprávačstva na Slovensku). In: Tradícia a súčasnosť, 2003, 4, s. 22-24.

2004

 • Pôsobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky. In: I. Pospíšil, M. Zelenka (eds.): Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno, 2004, s. 27-41.
 • Naratívy o minulosti v kontexte súčasných foriem komunikácie. In: E. Krekovičová, A. Divičanová, A. Uhrinová (zost.): V službách etnografie/ A néprajztudomány szolgálatában. Békéscsaba, 2004, s. 98-106.

2005

 • Individuálna a kolektívna historická pamäť. In: I. Budil. Z. Horáková (eds.): Antropologické symposium III. Plzeň, 2004, s. 86-92.
 • Národný hrdina Juraj Jánošík. In: E. Krekovič, E. Mannová, E. Krekovičová (eds.): Mýty naše slovenské. Bratislava, Academic Electronic Press, 2005, s. 94-104.
 • Research Methods of Folkloristics in Relation to the Research Object. In: Z. Uherek, J. Grill (eds.): Fieldwork and Local Communities. Praha 2005, s. 211-221.
 • Folklór a folklorizmus (k terminológii a koncepciám v súčasnom diskurze). In: Etnologické rozpravy, 2005, č. 1, s. 16-25.
 • Wollmanovská zberateľská akcia a jej význam pre folkloristiku na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca, 34, 2005, s. 357-367.
 • PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. – rozhovor. In: Kontakty, IV, Bratislava, 2005, s. 33-42.
 • K dialogickosti autobiografických naratívov (orálna história z komunikačného aspektu). In: Z. Profantová (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí I. Bratislava, 2005, s. 67-74.

2006

 • Oral history at creating historical memory (Who, why and how – untill now and in future). In: G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná (eds.): Ethnology in Slovakia at the be ginning of the 21th century. Bratislava – Wien, 2005, s. 103-116.
 • Rozhovor s PhDr. D. Klímovou, CSc. In: D. Klímová: To všechno jsem já. Nakl. Bor, Liberec, 2006, s. 225-237.
 • Předmluva. In: D. Klímová: To všechno jsem já. Nakl. Bor, Liberec, 2006, s. 7-8.
 • Slovenské ľudové rozprávky I.-III. – publikačné sprístupnenie wollmanovskej zberateľskej akcie. In: Slavica Slovaca, 2005, 2, s. 178-179.
 • K problematike dokumentografického spracovania ústnej histórie – sirovátkovské inšpirácie. In: E. Krekovičová; J. Pospíšilová (eds.): Od pohádky k fámě. Sborník příspevků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II., Brno 6. 6. 2002, s. 36-46.
 • TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy 900-1850. Bratislava : Academic Elektronic Press 2003. 330 s. ISBN 80-89104-23-1 / Hana Hlôšková, Juraj Zajonc (zost.). Suplement časopisu Etnologické rozpravy, 13, 2006, č. 2., 8 str.
 • Ľudová próza od textu ku kontextu vo vedeckom diele Márie Kosovej. In: E. Krekovičová; J. Pospíšilová (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Bratislava, 2006, s. 21-34.
 • Ľudová próza. In: Vrabcová, V. – Cifra, Š. (zost): Komjatice 1256 – 2006. Komjatice–Bratislava 2006–2008, s. 319-335. ISBN 80-969550-2-0.

2007

 • Slavista Frank Wollman a terénne výskumy ľudovej prózy na Slovensku v medzivojnovom období. In: Kaleta, P. – Tyllner, L. (eds.): Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i Praha 2007, s. 187-198. ISBN 978-80-87112-01-4.
 • Vzťah Jozefa Melichera k ústnej slovesnosti. In: J. Melicher: Premeny folklórnych textov. Prešov 2007, s. 173-182.

2008

 • Folkloristické dielo Jiřího Polívku vo svetle korešpondencie. In: HLÔŠKOVÁ, H. – Zelenková, A. (eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno 2008, s. 127-135. ISBN 978-80-969992-0-0.
 • Slovenská republika (Adresár slovenských folkloristov – slavistov). In: Radenkovič, Lj. (ed.): Slovenski folkloristi/Slav Folklorists. Beograd 2008, s. 76-79.

2009

 • Ku kontextom prístupu Štefana Mišíka k folklóru. In: Ľudová próza vo svetle vied o kultúre a umení. Ed. K. Žeňuchová, P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, s. 27-46. ISBN 978–80–969992–8–6
 • “Folklór” či “folklove”? In: Lukáčová, A. (ed.): Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes. Banská Bystrica 2009, s. 2-12.
 • PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. and Her Fairytale Groschen. In: Ethnologia Slovaca et Slavica XXXIII, 2010, s. 61-65.

       
2011

 • Obraz zbójnika - od bohatera ludowego do narodowego. In: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata - konteksty i interpretacje, Cieszyn-Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 141-149.
 • Ľudová próza z Oravy v tzv. Wollmanovom archíve. In: Kontakty 10, Kraków : Scriptum, 2011, s. 29-36

        
2012

 • K slovensko-českým paralelám látky o spiacom vojsku v hore. In: Zajedničko u slovenskom folkloru = Common elements in Slavic folklore, Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2012. S. 227-244.
 • Slavistická problematika v dejinách Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Hana Hlôšková, Magdaléna Paríková. In: Slovenská slavistika včera a dnes, Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2012. S. 240-251.
 • Možnosti metódy oral history v múzejnej dokumentácii a prezentácii. In: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti, Martin : Slovenské národné múzeum, 2012. S. 22-28.
 • Naučnoje tvorčestvo P.G. Bogatyreva i foľkloristika v Slovakii. In: Sacrum et profanum : jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2012. - ISBN 978-7576-0263-9. - S. 74-83