Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

adresa:

Katedra etnológie a muzeológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2, 814 99 Bratislava

miestnosť: III. poschodie č.d.312

telefón: +421 2 5933 9277

mail: kornelia.jakubikova@uniba.sk

Publikačná činnosť

Viac o mne...

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

(1944)

Akademické hodnosti:

 • 1967 - absolvovanie Fil. fak. UK Bratislava, odbor národopis
 • 1976 - PhDr. - rigor. práca "Príspevky ku štúdiu rodinných zvykov na Slovensku"
 • 1978 - CSc. (PhD.) dizert. práca "Rodinné zvyky a ich premeny v podmienkach socializmu na slovensko.poľskom pohraničí"
 • 1995 - Doc. - habilit. práca "Svadba v kontexte rodinných a sociálnych vzťahov"

Odborná orientácia - témy:

 • Duchovná kultúra (obyčaje, obrady), predovšetkým obyčaje životného cyklu, špecializácia: svadba (zmeny a súčasné kontexty)
 • Etnická problematika (porovnávacie štúdium slovensko - poľské, interetnické vzťahy na južnom Slovensku)
 • Gender (rodové štúdium, najmä sféra rodinného života a obradových rolí)

Pedagogická činnosť:

 • Od r. 1991 prednášky pre študentov etnológie:
 • "Duchovná kultúra"
 • "Teória a metodológia"
 • "Symbolická a feministická antropológia"
 • Celouniverzitná prednáška: "Kultúrna antropológia"
 • Diplomový seminár
 • Školiteľka doktorandov
 • Od r. 1998 - pedagogicky pôsobí aj na Katedre etnológie Fil. fak. univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

Terénne výskumy:

Orava, Zamagurie, Kysuce, Gemer, okolie Bratislavy, južné Slovensko (okr. Komárno)

Najdôležitejšie publikácie

 • Svadba. (kap. XII) Mapy č. 5-16, In: Etnografický atlas Slovenska. VEDA Bratislava 1999
 • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska zv. 1-2, VEDA Bratislava 1999. (Autorka 50 hesiel)
 • Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák Bratislava 1996, s. 8-17
 • Rodinné obyčaje. In: Botíková-Jakubíková-Švecová: Tradície slovenskej rodiny. VEDA Bratislava 1997, s. 161-188
 • Feglová,V. - Jakubíková, K: Family Customs. In: Slovakia. European Context of the Folk Culture. Bratislava 1997, s. 215-237
 • Jakubíková, K.:(Ed.): Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Bratislava 1999