Historický atlas miest Slovenska – mesto Trnava

Historický atlas miest Slovenska – mesto Trnava

Projekt VEGA: č. 1/0500/16

Historický atlas miest Slovenska – mesto Trnava

Doba riešenia:

2016 - 2018

 

Riešiteľský kolektív:

Juraj Roháč, doc. PhDr. CSc. - hlavný riešiteľ

Zuzana Nemcová, PhDr. CSc. - zástupca hlavného riešiteľa

Ján Valo, Mgr., PhD. - rozpočet a financie

Mgr. Mária Balážová

 

Anotácia:

Zámerom predloženého projektu je príprava, spracovanie a vydanie historického atlasu mesta Trnava. Historické atlasy miest majú v európskom priestore pomerne dlhú tradíciu a dodnes ich vo viacerých európskych krajinách
vyšlo už niekoľko desiatok. Na Slovensku zatiaľ historický atlas žiadneho mesta nevyšiel. Trnava bola a aj dodnes je významným mestom na území západného Slovenska s veľmi bohatou históriou a dôležitým postavením v regióne. Trnava bola medzi prvými mestami na území dnešného Slovenska, ktoré získali výsady
kráľovského mesta. Historické atlasy miest nie sú len príťažlivou prezentáciou príslušnej lokality, ale sú to skutočné vedecké diela, ktoré vznikajú na základe interdisciplinárnej spolupráce viacerých pomocných vied historických, historiografie, historickej geografie a kartografie. Predložený projekt si kladie za cieľ položiť základ tvorby historických atlasov miest či regiónov na území Slovenska, ktoré doposiaľ v slovenskej historiografii ale aj historickej geografii a kartografii absentovali.