Projekt APVV: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) / komplexný pamäťový portál

APVV: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) / komplexný pamäťový portál

Na tomto pracovisku sa rieši projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Projekt APVV-16-0383:

APVV: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) /

komplexný pamäťový portál

 

Projekt pozostáva z dvoch častí:

-          1) Historický atlas miest Slovenska (HAMS)

-          2) Komplexný pamäťový portál (www.PamMap.sk).

 

1)Historický atlas miest Slovenska (HAMS)

Východisko:    

Medzinárodná komisia pre dejiny miest (CIHV) pokladá HAM za jeden z najvýznamnejších urbánnohistorických výstupov. Slovensko nemalo žiaden, preto sa doc. Juraj Šedivý od svojho prijatia do CIHV v 2012 zasadzoval o to, aby sa aj Slovensko zaradilo k ostatným krajinám východostrednej Európy, v ktorých sú riešené urbánnohistorické atlasy. Oslovil viacero potenciálnych spoluriešiteľských centier, z ktorých sa okrem FiF UK vyprofilovala najreálnejšie UPJŠ – tím vedený doc. Martinom Pekárom).

 

Riešené mestá:           Bratislava a Košice

 

Ciele a metodika:      

a)      vytvorenie základnej metodiky spracúvania historických atlasov miest pre slovenské lokality v diskusii s členmi CIHV a medzinárodnej skupiny Atlas WorkingGroup,

b)      syntéza poznatkov ku vývinu historickej krajiny na mieste neskorších miest a v bezprostrednom okolí (georeliéf a vodstvo v predindustrálnom období),

c)      syntéza archeologických poznatkov ku predurbánnemuosídleniu riešených lokalít,

d)      syntéza historicko-topografických poznatkov pre rekonštrukčné vývojové mapy,

e)      publikácia faksimile vybraných historických máp a plánov reprezentujúcich zmeny v novších obdobiach,

f)       2D a 3D vizualizácia historických objektov na území jadier miest a prepojenie na relevantné historické dáta (napr. majitelia a pamiatkový výskum objektov),

g)      publikovanie vybraných pohľadov na mestá (veduty),

h)      vytvorenie progresívneho digitálneho prostredia, v ktorom by mohli byť poznatky prezentované na úrovni digitálneho 21. storočia.

 

2) Komplexný pamäťový portál (PamMap.sk)

Iniciátor a tvorca koncepcie:             doc. Juraj Šedivý

(zapojil vedecké a pamäťové inštitúcie, súkromných zberateľov aj dobrovoľníkov, aby vznikol digitálny portál k pamäťovému dedičstvu – primárne riešených dvoch miest, sekundárne aj k ďalším lokalitám na Slovensku).

 

Komplexný pamäťový portál ako nový druh historiografického výstupu spája 1) encyklopedické heslá (k miestam, pamiatkam, uliciam, udalostiam a osobám), 2) databázové jednotky (digitalizované a pokiaľ možno aj georeferencované pamäťové jednotky akéhokoľvek druhu spolu s metadátami) a 3) historický atlas novej generácie (okrem klasických mapových listov /rekonštrukčných máp/ umožní interaktívne vytváranie nových listov podľa dopytu užívateľa).

 

Cieľ:

- Do konca 2021 by mal komplexný pamäťový portál ponúknuť cca. 100.000 pamäťových jednotiek a hesiel.

- Na PamMap.sk nebudú prístupné len pramene z verejných (štátnych a komunálnych) pamäťových inštitúcií, ale aj od súkromných osôb (aby koncom roku 2021 tvoril doteraz neprístupný materiál zo súkromných zbierok aspoň 20% z obsahu portálu).

- Okrem hlavných cieľov (atlasy a PamMap.sk) hodlá riešiteľský tím publikovať aj parciálne výsledky výskumov vo forme vedeckých štúdií a monografií k urbánnej historiografii, historickej urbánnej topografii, historickým atlasom miest a digitalizácii historického dedičstva v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch (napr. pamiatkovo-historický lexikón Bratislavy až na úroveň jednotlivých objektov a ich majiteľov).

 

Riešiteľské tímy:

Bratislavský tím:

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. (vedúci tímu a projektu)

                        doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

                        Mgr. Ján Valo, PhD.

                        JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

                        Mgr. František Gahér, PhD.

                        (+ spolupráca Ing. arch. Zdenka Šedivá, PhD., Mgr. Rastislav Luz, )

           

Košický tím:

doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD. (vedúci tímu)

                        doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.

                        Mgr. Peter Fedorčák, PhD.

                        Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.

                        PhDr. Lucia Tokárová, PhD.

                     

Autor mapovej zložky oboch tímov:

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.