Projekt APVV: Stredoveké nápisy z územia Slovenska / Corpus inscriptionum Slovaciae

Projekt APVV: Stredoveké nápisy z územia Slovenska / Corpus inscriptionum Slovaciae

 

Na tomto pracovisku sa rieši projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

 

Číslo grantu:

APVV-0237-11

Doba finančnej podpory:

   VII. 2012 až XII. 2015

Riešiteľské inštitúcie:

  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

 

  Slovenská akadémia vied - Ústav dejín umenia

Riešiteľský tím:

  Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. (hlavný riešiteľ)

  Mgr., Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

  Mgr. Zuzana Čovanová Janošíková

  Mgr. František Gahér, PhD.

  Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. (riešitelia);

 

  Mgr. Dr. phil. Dušan Buran (SNG)

  Mgr. Marcela Domenová, PhD. (Prešovská univerzita)

  Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (FiF UK)

  Mgr. Juraj Gembický (PÚ SR)

  Mgr. Mária Michalovová (FiF UK)

  Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (FiF UK)

  Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (FiF UK)

  Mgr. Ján Valo, PhD.(FiF UK)

  PhDr. Henrieta Žažová, PhD (PÚ SR) / (spoluriešitelia a konzultanti).

 

Stručné ciele projektu:

Nápisy sú najviac ohrozeným druhom historických prameňov. Napriek tomu sa ich dokumentácii a sprístupňovaniu na Slovensku dodnes nikto vážnejšie nevenoval. Juraj Šedivý začal vedu o nápisoch epigrafiu) vyučovať, viesť absolventské práce, rozbehol medzinárodnú spoluprácu a publikoval prvé obsiahlejšie publikácie z tejto oblasti. Zhromaždil okolo seba tím spolupracovníkov, s ktorými podal v roku 2011 projekt na Agentúru pre vedu a výskum. Projekt bol schválený s týmito hlavnými cieľmi:

1) Terénnym výskumom identifikovať a vedecky zdokumentovať stredoveký nápisový fond z územia dnešného Slovenska.

2) Publikovať syntetizujúce vedecké edícieepigrafických prameňov podľa historických regiónov (podľa stredovekého členenia na stolice resp. župy).

3) Vytvoriť internú elektronickú databázu stredovekých nápisov zo Slovenska a po skončení projektu ju prostredníctvom internetu sprístupniť širokej odbornej i laickej verejnosti.

4) Prostredníctvom vedeckých analytických štúdií (a vo vzdialenejšej budúcnosti aj syntézy) poskytnúť obraz o stredovekej nápisovej kultúre na Slovensku (s ohľadom na vývoj písma s možnosťou datovať dodnes nedatované texty, s ohľadom na prienik tzv. národných jazykov a pod.).

 

Publikačné výstupy

Publikácie podporené grantom APVV:

 

Monografie:

 

Vykázaná za 2013, vyšla 2014

·         ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2014, ISBN 978-80-223-3776-2, 264 str.

 

Vykázaná za 2014

·         ČOVAN, Miroslav: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave (v tlači – autor odmietol už zalomenú knihu vydať a plánuje ju vydať vlastnou cestou).

 

Vykázané za 2015 (v tlači)

·           Gahér, František: Historické nápisy z Nitrianskej stolice do roku 1650. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave (v tlači).

·           Gahér, František: Historické nápisy z Bratislavskej stolice do roku 1650. Severná časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave (v tlači).

 

 

 

Štúdie:

 

Vykázané za 2012:

-       ŠEDIVÝ, Juraj: Jazyková a etnická pluralita v stredovekom Prešporku/Bratislave – stredoveká realita alebo moderný obraz? In Forumhistoriae 2012, č. 2, s. 15-32.

-       ŠEDIVÝ, Juraj: Od županovho podhradia ku kráľovskému mestu. In Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová, Bratislava 2012, s. 431-439.

-       ČOVAN, Miroslav. Nové epigraficko-paleografické zistenia o činnosti talianskych majstrov z anjouovského umeleckého okruhu na území východného Slovenska. In Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín, eds. Ferdinand Uličný a Drahoslav Magdoško. Košice 2012, s. 252 – 259.

 

Vykázané za 2013

a)      ešte s vročením 2012:

-       ŠEDIVÝ, Juraj. Zuewigergedechtnuss... Zachovávanie spomienky (traditiomemoriae) v meštianskom prostredí stredovekého Prešporka/Bratislavy. In Memoriaetdamnaciomemoriaevestředověku. ColloquiamediaevaliaPragensia 14, Praha 2011, ed. Martin Nodl (v tlači)

-       ČOVAN, Miroslav. Sepulkrálie významných šarišských rodov. (Prameň ku genealogickému výskumu šľachty). In Frederik Federmayer a kol.: Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948. Bratislava 2012, s. 73-116.

 

b)     s vročením 2013:

-       ŠEDIVÝ, Juraj. Stredoveké a novoveké epigrafické texty a metodika ich opisu. In Slovenská archivistika 49, 2013, č. 2, s. 18-39.

-       ŠEDIVÝ, Juraj. Hodnostári bratislavskej kapituly v stredoveku. In Historické štúdie 47, 2013, s. 11-28.

-       ŠEDIVÝ, Juraj. Knižná kultúra stredovekého Spiša. In Kniha. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ed. Alena Prokopová. Martin 2013, s. 11 – 31.

-       GAHÉR, František – GAHÉR, Daniel. Stredoveké náhrobné pamiatky v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. In: Historika, 2013, č. 1, s. 7-10.

-       GAHÉR, František. Stredoveké a ranonovovekésepulkrálne pamiatky vo vybranej oblasti juhozápadného Slovenska. In EpigraphicaetSepulcralia 4 Fórum epigrafických a sepulkrálníchstudií, ed.: JiříRoháček. Praha : Artefactum 2012, s. 155-168.

-       ČOVAN, Miroslav. Epigraficko-heraldické pamiatky na rod Kecerovcov. In Pamiatky a múzeá, 2013, roč, 61, č. 1, s. 56-60.

-       ČOVAN, Miroslav. Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku. In EpigraphicaetSepulcralia IV. Praha 2013, s. 73-116.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana. Využitie dobových tlačí a biblických textov v renesančnom nástennom maliarstve na príklade Spiša.In: Kniha. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ed. Alena Prokopová. Martin 2013, s. 44-60

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana. Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach. In EpigraphicaetSepulcralia 4. Fórum epigrafických a sepulkrálníchstudií, ed.: JiříRoháček. Praha : Artefactum 2012, s. 175-212.

 

Vykázané za 2014

-       ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2014, ISBN 978-80-223-3776-2, 264 str.

-       Šedivý, Juraj: Prvé nemecké listiny Uhorska a stredoveká Bratislava. In: StudiahistoricaTyrnaviensia (Krakow), 2014, s. 124-138.

-       Šedivý, Juraj: DeutschsprachigeBeurkundung im Donaugebiet des mittelalterlichenKönigreichsUngarn. In: UrkundenundihreForschung, zost. WernerMaleczek, Wien : BöhlauVerlag 2014, s. 247-265.

-       Šedivý, Juraj: DeutschsprachigeSchriftkultur im mittelalterlichenPressburg. In: Karpathenjahrbuch 66, 2014, s. 183-203.

-       Čovan, Miroslav: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2015, ISBN 978-80-223-3776-3

-       ČOVAN, Miroslav: Kultúrno-spoločenské pomery ranonovovekého Bardejova na pozadí meštianskýchsepulkrálií. In:Jiří ROHÁČEK (ed.): EpigraphicaetSepulcralia 5. Fórum epigrafických a sepulkrálníchstudií. Praha: Artefactum 2014, s. 41-61.

-       ČOVAN, Miroslav: Renesančná sepulkrália v Záborskom. In: Pamiatky a múzeá, 2014, roč. 63, č. 4, s. 35-38.

-       ČOVAN, Miroslav: Archívne pramene ako zdroje poznatkov ku historickým nápisom. In: ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava: UK v Bratislave 2013, s. 108-113.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana:Sepulkrálnepoloniká zo severného Spiša. In:Jiří ROHÁČEK (ed.): EpigraphicaetSepulcralia 5. Fórum epigrafickýcha sepulkrálníchstudií. Praha: Artefactum 2014, s. 63-90. ISBN 978-80-86890-66-1, ISSN 2336-3363

-     ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Zaniknutá výzdoba zvonice v Poprade. In: Pamiatky a múzeá, 2014, roč. 63, č. 3, s.49-53. ISSN 1335-4353

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideové východiská. In: BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. Kežmarok: Múzeum v Kežmarku 2014, s. 98-113.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Uhorské pamiatkové súpisy a topografie. In: ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava: UK v Bratislave 2013, s. 107-110.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Galerijné zbierky, literatúra a databázy z dejín umeniaako zdroj epigrafických poznatkov: Renesančné pamiatky. s. 90-98. In: ŠEDIVÝ, Juraj a kol.: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava: UK v Bratislave 2013, s. 132-142

-     GAHÉR, František – GAHÉR, Daniel: Fragmenty náhrobnej tabule vo farskom kostole v Pezinku. In: Pamiatky a múzeá, 2014, roč. 63, č. 2, s. 22-25.

-       Gahér, František: Náhrobné pamiatky v Kostole sv. Juraja vo Svätom Jure, In: Historika, 2014, č. 1, s. 17-20.

-       Pomfyová, Bibiana: Kežmarok v kontexte neskorogotickej architektúry (príklad farského Kostola sv. Kríža). In: BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. Kežmarok: Múzeum v Kežmarku 2014, s. 72-92.

-       Pomfyová, Bibiana: Románske pamiatky. In: Lat. epigrafia..., s. 110-123.

 

Vykázané za 2015

-       ŠEDIVÝ, Juraj: Nápis v Horných Semerovciach alebo ako sa gotický text menil na hlaholský a neskôr staromaďarský. In: Historica, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 49, Bratislava 2015, s. 239-247.

-       ŠEDIVÝ, Juraj: Písmo na stredovekých zvonoch z územia Slovenska. In: Monument revue 4, 2015, č. 2, s. 26-34.

ŠEDIVÝ, Juraj: „Digitalturn“ v stredoeurópskej urbánnej historiografii. In: Historický časopis 2016 (v tlači).

-       ČOVAN, Miroslav: Stredoveká a ranonovoveká paleografia Šariša na príklade epigrafických pamiatok. In: Poznávanie dejín Slovenska. Pramene – metódy a poznatky, zost. Marcela Domenová a Drahoslav Magdoško, Košice 2015, s. 261-280.

-       ČOVAN, Miroslav: Šarišské zvony z obdobia stredoveku a raného novovekuIn: Historica, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 49, Bratislava 2015, s. 27-50.

-       ČOVAN, Miroslav: Epigrafické a sepulkrálne pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku. In:Jiří ROHÁČEK (ed.): EpigraphicaetSepulcralia 6. Fórum epigrafických a sepulkrálníchstudií. Praha: Artefactum 2015 (v tlači)*.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana:Náhrobné pamiatky na familiárov rodu Zápoľských v Kežmarku a Markušovciach.In: Historica, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 49, Bratislava 2015, s. 51-60.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Sepulkrália farára Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolínci. In: Jiří ROHÁČEK (ed.): EpigraphicaetSepulcralia 6. Fórum epigrafických a sepulkrálníchstudií. Praha: Artefactum 2015 (v tlači)*.

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Renesančná a manieristická maľba na Spiši. (k vybraným problémom renesančného umenia). In: HOMZA Martin –SROKA StanisławAndrzej(ved. red.): HistoriaScepusii, Vol. II – Dejiny Spiša, II. Bratislava – Kraków, s. 56-85. (v tlači)

-       ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana, Renesančná architektúra a sochárstvo 16. a 1. polovice 17. storočia na Spiši. In: HOMZA Martin –SROKA StanisławAndrzej (ved. red.): HistoriaScepusii, Vol. II – Dejiny Spiša, II. Bratislava – Kraków,s. 86-109. (v tlači)

-     GAHÉR, František: Prehľad literatúry k dejinám a pamiatkam západného Slovenska, In: Historica, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 49, s. 77-84.

-     GAHÉR, František: Nápisy na renesančných sepulkráliách zo západného Slovenska. In: Kulturapsaní v dějinách, zost. Ladislav Nekvapil, Pardubice 2016 (v tlači).

-       Pomfyová, Bibiana: Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografi e a historického vývoja mesta. In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči 22, 2014, s. 7-40.

-       Pomfyová, Bibiana: Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy. In: Archaeologicahistorica 40, 2015, č. 2, s. 733-777.

 

* Z uvedených dvoch publikácií stiahli autor a autorka ďakovnú formulku o podpore z prostriedkov APVV až po skončení financovania projektu (hoci vedeli, že pri publikovaní ich výskumov majú formulku vo svojich publikáciách vykazovať až do roku 2018!).

 

 

 

Bilancia publikácií 5 riešiteľov počas financovania zo zdrojov APVV od júla 2012 do decembra 2015:

4 monografie + 43 štúdií

 

J. Šedivý: 1 kniha +13 štúdií; F. Gahér: 2 knihy +6 štúdií; M. Čovan: (1 kniha)+ 10 (+2 štúdií) ; Z. Čovanová: 9 (+2) štúdií, B. Pomfyová: 4 štúdie.

 

PS: spoluriešitelia M. Čovan a Z. Čovanová po skončení ich financovania z prostriedkov APVV začali oslovovať redakcie a sťahovať ďakovné formulky z publikácií (konkrétne zo štúdiípre Pamiatky a múzeá a pre Epigraphicaetsepulcralia). Tie, ktoré stiahli pred ukončením projektu hlavný riešiteľ do bilancie nezarátal. Uviedol len publikácie, ktoré formulku mali v čase ukončenia financovania (k 31. decembru 2015).