Pedagogika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra pedagogiky

Rada študijného programu

Predseda: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
Členovia: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Dominika Kravecová, koordinátorka prípravy inštruktorov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Bratislava; zástupca študentov: Bc. Adam Molnár

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
Spolugaranti: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie