Slovenská literatúra

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Dana Hučková, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave; zástupca študentov: Mgr. Beáta Hanesová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie