Doplňujúce pedagogické štúdium

<output>Všetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>Všeobecné informácie

Organizácia DPŠ 2023-2024

VÝUČBA pre denných aj externých študentov DPŠ (základný + rozširujúci modul) sa začína 23. septembra 2023 (sobota) dištančne (online) v MS TEAMS

10:oo hod. prebehne inštruktáž pre študentov základného modulu,

11:00 hod. prebehne inštruktáž pre študentov rozširujúceho modul

Návod na používanie MS TEAMS

Organizačné pokyny pre prijatých 2023/2024

Harmonogram stretnutí DPŠ_ZM_letný semester 2023-24

 

 

Všeobecné informácie k DPŠ

Filozofická fakulta UK realizuje v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

DPŠ sa riadi smernicou - Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2023 Podmienky realizácie doplňujúceho pedagogického štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

Od AR 2020/2021 je DPŠ rozdelené do dvoch modulov: Základný modul DPŠ je dvojsemestrálny, Rozširujúci modul DPŠ je dvojsemestrálny.

Výučba

Výučba predmetov základného modulu dennej aj externej formy prebieha blokovým spôsobom v soboty (3 soboty v semestri).

Harmonogram stretnutí DPŠ_ZM_2023-24

Predmety a študijné plány

Študijný plán - Základný modul DPŠ

Študijný plán - Rozširujúci modul DPŠ 

Výučbu predmetov:

- z pedagogického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra pedagogiky,
- z psychologického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra psychológie,

- vedenie a oponovanie záverečných prác základného modulu zabezpečuje Katedra pedagogiky

- odborovej didaktiky / didaktiky predmetu, vedenie a oponovanie záverečných prác z predmetovej / odborovej didaktiky a pedagogickú prax 1 a 2 (rozširujúci modul) zabezpečujú katedry, ktoré daný odbor vyučujú.

 

Ak študent študuje na viacerých rozš. moduloch, musí splniť viaceré študijné plány.

V prípade ďalších otázok k obsahu štúdia kontaktujte príslušného koordinátora DPŠ.

 

Záverečné práce DPŠ

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ

Zverejnenie tém záverečných prác pre základný a rozširujúci modul

do 31. 10. 2023

Prihlásenie študenta na tému u konzultanta

do 15. 11. 2023

Vloženie zadaní do akademického informačného systému (konzultant)

15. 12. 2023

V prípade, že študent študuje na napr. 2 rozširujúcich moduloch, píše dve záverečné práce a musí absolvovať obhajoby 2x (z každej aprobácie).

Záverečná skúška

Všetky informácie sú dostupné tu.

 

Koordinátori DPŠ

 

 

ZÁKLADNÝ MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

 

Katedra pedagogiky 

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

ROZŠIRUJÚCI MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Linda M. Steyne, PhD.

dejepis

Katedra všeobecných dejín

Mgr. Ján Machaj, PhD.

francúzsky jazyk

Katedra romanistiky

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

grécky jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

hudobná veda

Katedra muzikológie

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

latinský jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

mediálne a informačné štúdiá a knihovníctvo

Katedra knižničnej a informačnej vedy

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

nemecký jazyk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

pedagogika

Katedra pedagogiky 

Mgr. Janka Medveďová, PhD.PaeDr. Darina Dvorská, PhD.

psychológia

Katedra psychológie

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

slovenský jazyk a literatúra

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy / Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. /

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

španielsky jazyk

Katedra romanistiky

doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

taliansky jazyk

Katedra romanistiky

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

umenie a kultúra

Katedra dejín výtvarného umenia

Mgr. Viera Bartková, PhD.

čínsky jazyk Katedra východoázijských štúdií Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.
maďarský jazyk Katedra maďarského jazyka Mgr. Szilárd Sebők, PhD.