Čestné vyhlásenie študenta o súbežnom, resp. predchádzajúcom štúdiu

Čestné vyhlásenie študenta o súbežnom, resp. predchádzajúcom štúdiu

Tlačivo musí každý študent vyplniť, podpísať a doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 23. 09. 2024 (súbor vo formáte .pdf). Odporúčame vyplnené tlačivo priniesť so sebou na zápis na štúdium.

 

Vážená študentka, vážený študent,

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z., § 92 ods. 5 a 6 je študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni štúdia, resp. študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku, resp. za každý ďalší rok štúdia prevyšujúci jeho štandardnú dĺžku.

Podľa § 70 ods. 1 písm. k) tohto zákona má študent právo, ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok. Bližšie informácie o mechanizme určovania povinnosti platiť školné poskytuje dokument Povinnosť uhrádzať školné na verejných vysokých školách po 1. septembri 2007, ktorý vypracovala sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva SR.

Zároveň má študent podľa § 71 ods. 3 písm. e) povinnosť písomne oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) do 30. septembra príslušného akademického roka.

Na základe toho si Vás dovoľujeme požiadať o oznámenie uvedenej skutočnosti formou čestného vyhlásenia. Tlačivo tohto vyhlásenia si môžete stiahnuť z našej stránky (formát .pdf), prípadne si ho vyzdvihnúť v tlačenej podobe na študijnom oddelení u svojej referentky.

Žiadame Vás, aby ste v súlade s citovanými ustanoveniami zákona vyplnené a vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie doručili osobne (ideálne je odovzdať pri zápise), poštou alebo cez podateľňu fakulty na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 23. 09. 2024. Nesplnenie tejto zákonom stanovenej povinnosti v určenom termíne, resp. poskytnutie nepravdivej informácie sa bude posudzovať ako závažný disciplinárny priestupok. S pozdravom

                                                     prof. Mgr. Marián  Z o u h a r, PhD.
                                                                  dekan FiF UK