Kurz Ako učiť zahraničných študentov

Zámer a ciele kurzu 

Viaceré univerzity v Európe zaostávajú v zapojení do medzinárodných projektov a do európskych mobilít z dôvodu nízkeho počtu ponúkaných programov a kurzov v cudzom jazyku. Hoci je trendom zvyšovať podiel takýchto programov a kurzov, nárast je pomerne pomalý a hrozí, že bez cielených zásahov takým aj zostane. Okrem štrukturálnych zmien a nových politík na podporu internacionalizácie považujeme za potrebné podporovať jednotlivých učiteľov, aby dokázali kompetentne pripraviť a učiť kurzy, ktoré rešpektujú potreby zahraničných študentov a tiež sa v tejto svojej role cítia komfortne.   

V rámci projektu IMPACT sa preto snažíme zvýšiť internacionalizáciu vysokých škôl prostredníctvom zlepšenia pedagogických zručností učiteľov. Jedným z hlavných výstupov nášho projektu je štvorsemestrálny kurz pre vysokoškolských učiteľov, ktorý im pomôže pripraviť kurzy pre zahraničných študentov, ako aj pre zmiešané skupiny domácich a zahraničných študentov, efektívne tieto kurzy učiť a vyhodnotiť ich výsledky.

Očakávané výstupy kurzu

Absolventi kurzu Ako učiť zahraničných študentov (Effective teaching for international students) by mali mať tieto vedomosti a zručnosti:

- identifikovať potreby a očakávania rôznorodých skupín domácich a zahraničných študentov a reagovať na ne,

- využiť rozličné prístupy, princípy, koncepty a nástroje vysokoškolskej pedagogiky pri tvorbe a implementácii nových kurzov na bakalárskej a magisterskej úrovni (alebo pri prepracovaní existujúcich kurzov) s cieľom:  

  1. pomôcť domácim študentom vyrovnať sa s medzinárodnými výzvami a praxou a využiť ich pre svoj prospech (tzv. internacionalizácia v domácom prostredí),
  2. venovať sa potrebám zahraničných študentov a efektívne ich podporovať vo vzdelávaní,

- hodnotiť výsledky vyučovania spôsobom, ktorý je reflektívny, kritický a vedie k skvalitneniu vzdelávania. 

Formát a štruktúra kurzu

Tento kurz využíva aktívne učenie (sa) ako hlavnú metódu, prostredníctvom ktorej účastníci rozvíjajú svoje znalosti a zručnosti a tiež ako základný princíp vo vyučovaní kurzu. Aktívnym učením (sa) chápeme to, že účastníci sa vzdelávajú predovšetkým inými spôsobmi ako počúvaním výkladu lektorov a čítaním zadanej literatúry. Počas kurzu lektori vytvárajú príležitostí, aby účastníci sformulovali vlastné definície preberaných konceptov, vyskúšali si nové vyučovacie metódy, spolupracovali navzájom v malých skupinách a vymieňali si názory a spätnú väzbu. Okrem toho účastníkov povzbudzujeme a pomáhame im implementovať aktívne učenie (sa) do vlastných kurzov, a to prostredníctvom:

 

  1. siedmich poldenných workshopov v súhrnnom trvaní 28 hodín. Cieľom workshopov je pomôcť učiteľom kompetentne a sebavedomo učiť kurzy, ktoré navštevujú zahraniční študenti. Počas workshopov si účastníci osvojujú koncepty ako napríklad vzdelávanie orientované na študenta, reflektívne učenie, konštruktívne prepojenie cieľov, aktivít a hodnotenia (constructive alignment), formatívne a sumatívne hodnotenie a učenie sa navzájom (peer learning). Workshopy im tiež pomáhajú využívať tieto koncepty pri tvorbe kurzov a hodín, ich realizácii, ako aj vyhodnotení výsledkov vyučovania. Ako výsledok workshopov si účastníci rozšíria repertoár pedagogických metód, aby mohli lepšie podporovať aktívne učenie sa a učenie sa navzájom. Okrem účasti na workshopoch učiteľom odporúčame odbornú literatúru, video materiály a zadávame im krátke písomné úlohy (prvý semester kurzu).
  2. časti, kde účastníci pripravujú nový kurz (alebo zásadne prepracovávajú existujúci kurz) pre bakalárskych alebo magisterských študentov, ktorý je vyučovaný v angličtine a rešpektuje princípy dobrého vzdelávania zahraničných študentov. Účastníci tiež koncipujú plán na vyhodnotenie výsledkov svojho kurzu. Pritom im pomáhajú online koučovia spomedzi lektorov workshopov. Účastníci môcť využiť dve stretnutia, aby sa navzájom informovali o svojom postupe a získali spätnú väzbu. Prvé stretnutie má za cieľ zdieľať nápady a na druhom stretnutí účastníci prezentujú dizajn svojich kurzov (druhý semester kurzu).
  3. časti, kde účastníci odučia pripravený kurz skupine študentov, ktorá, ak to bude možné, bude zahŕňať aj zahraničných študentov, a zozbierajú dáta potrebné na vyhodnotenie výsledkov kurzu. Každý účastník si pozve aspoň jednu kolegyňu či kolegu, aby pozoroval hodinu a vyplnil štruktúrovaný záznam z hospitácie (tretí semester kurzu).
  4. časti, kde účastníci vyhodnotia výsledky vyučovania so zameraním sa na zahraničných študentov alebo na internacionalizáciu v domácom prostredí. Hodnotiace správy budú môcť účastníci prezentovať napríklad počas Európskej konferencie o vyučovaní politológie, medzinárodných vzťahov a európskych štúdií (EuroTLC), ktorá sa uskutoční v júni 2022 v Bratislave, ako aj na ďalších odporúčaných konferenciách (štvrtý semester kurzu).

Zadania pred začiatkom kurzu/workshopov

Každý účastník zasiela pred začiatkom kurzu sylabus predmetu, ktorý učil/a v nedávnej minulosti ako aj plán jednej hodiny. To umožňuje pripraviť workshopy podľa existujúcej úrovne vedomostí a zručností účastníkov kurzu. Pred každým workshopom si tiež účastníci preštudujú zadaný materiál a odovzdajú krátku písomnú úlohu.

Termíny a témy workshopov

Termíny a témy workshopov, ako aj ďalšie informácie o kurze sú uvedené v anglickej verzii tejto stránky.

Kurz v akademickom roku 2020/21 a 2021/22

Kurz v prvom semestri navštevovalo 24 pedagógov Univerzity Komenského, a to z Filozofickej fakulty, Právnickej fakulty, Lekárskej fakulty a Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Z Masarykovej univerzity kurz navštevovalo 9 pedagógov. Z dôvodu prijatých epidemiologických opatrení prebiehali workshopy kurzu online prostredníctvom MS Teams.

V júni 2022 kurz absolvovalo spolu 22 učiteľov z Univerzity Komenského a z Masarykovej Univerzity. Kurz plánujeme opäť otvoriť v septembri 2023.

Domáca a medzinárodná akreditácia kurzu

Kurz je riadne akreditovaný v rámci Filozofickej fakulty UK a absolventi z radov doktorandov získavajú 6 ETCS za každý semester. Kurz je akreditovaný na medzinárodnej úrovni britskou Staff and Educational Development Association (SEDA), ktorá udeľuje každému absolventovi medzinárodne platný certifikát.